4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury (4)

4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury (4)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2017 do 28.04.2017 Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2017 do 28.04.2017

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2017 (konkurs Nr RPKP. 04.04.00-IZ.00-04-088/17).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) [1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu (PDF 435 KB). Wnioski o dofinansowanie projektu nie złożone w wersji papierowej nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, a tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do ubiegania się o wsparcie uprawnione są następujące typy podmiotów:

 • jednostka samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • samorządowa jednostka organizacyjna;
 • organizacja pozarządowa;
 • kościół;
 • związek wyznaniowy;
 • osoba prawna kościoła;
 • osoba prawna związku wyznaniowego;
 • inny podmiot posiadający osobowość prawną;
 • państwowa jednostka organizacyjna;
 • organ władzy, administracji rządowej;
 • przedsiębiorstwo,

w partnerstwie z Samorządem Województwa, jako wnioskodawcą (lider projektu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

Projekty dotyczące organizacji imprez kulturalnych, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną i znaczny wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru priorytetowego Kultura.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu. (PDF 114 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 50 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu. Dla imprez kulturalnych, dla których organizatorem jest instytucja publiczna (z wyłączeniem samorządu województwa) maksymalna wartość dofinansowania wynosi 400 tys. zł. Dla imprez kulturalnych, dla których organizatorem jest instytucja niepubliczna, maksymalna wartość dofinansowania, z zastrzeżeniem kryterium B.11 i B.12, wynosi 200 tys. zł. albo 600 tys. zł., w przypadku imprez kulturalnych o co najmniej 5 letnim stażu, podobnym budżecie [1] i zakresie imprezy i gwarancji organizatora imprezy na jej kontynuację na kolejne 3 lata (oświadczenie organizatora imprezy). Wartość dofinansowania imprezy kulturalnej może być wyższa od wskazanych limitów, jednak nie wyższa niż 1 mln zł. Warunkiem podwyższenia dofinansowania jest pokrycie różnicy wkładu prywatnego w formie finansowej. [1] Budżet nie może zmniejszyć się o więcej niż 20 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 435 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 421 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 19 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu. (PDF 435 KB)

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami