4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych / 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne (2)

4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych / 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.07.2017 do 31.08.2017 Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 4.4.1 Ochr..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.07.2017 do 31.08.2017

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne.

Nabór horyzontalny w trybie konkursowym skierowany do beneficjentów z obszaru całego województwa.

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pełniąca rolę Instytucji Organizującej Konkurs. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2019

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 1750-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2019

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego.

W przypadku ewentualnych problemów z generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż elektroniczna. Decyzję w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • administracja rządowa;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • organizacje pozarządowe;
 • LGD;
 • spółki prawa handlowego, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów, itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych; szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;
 • jednostki naukowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są następujący typ projektu określony dla Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne:

4.4.G. Kampanie informacyjno-edukacyjne związane z ochroną środowiska (komplementarne i uzupełniające do kampanii ogólnopolskich, podejmowanych na poziomie krajowym).

Komplementarność z kampaniami krajowymi oznacza, że projekty finansowane w ramach RPO WD nie mogą swym zasięgiem wychodzić poza obszar województwa dolnośląskiego (nie będą kwalifikowalne koszty związane z realizacją przedsięwzięć poza województwem, np. spoty w krajowej TV, materiały w gazetach o zasięgu krajowym, itp.).

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.„Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone Uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego z późn. zmianamisą zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Załącznik nr 1 do regulaminu – Kryteria_wyboru_4.4 G

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

 • w przypadku projektu nieobjętego pomocą de minimis – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku projektu objętego pomocą de minimis – w wysokości wynikającej z reguł pomocy de minimis, ale nie więcej niż 85%;

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 390 852 EUR, tj. 1 632 198 PLN (alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w czerwcu 2017 r., 1 euro = 4,1760 PLN – kurs z dn. 30 maja 2017 r.).

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy ocenionych projektów. Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach działania.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

Regulamin-4.4.G

Załącznik nr 1 do regulaminu – Kryteria_wyboru_4.4 G

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu -Wskaźniki – 4.4 G

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku wraz ze wzorem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zamieszczona jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce dot. naboru.

Na powyższej stronie zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie. W zależności od specyfiki projektu i sytuacji Wnioskodawcy ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku w generatorze może być inny niż wskazany w załączniku.

Wzór-wniosku

form_zakres_inf_pom_de_minimis_przedsieb

Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_r

Instrukcja_16_2017_v3

n_formularz_zakres_informacji_pomo_de_minimis

oswiad_pp_de_minimis

oswiad-o-braku-pom-publ_pom-de-min

Oświadczenie wnioskodawcy dot. 4.4 G

oświadczenie-VAT-dla-Partnera-zał.-do-WND-v.2.0a

oświadczenie-VAT-dla-Podmiotu-realizującego-Projekt-zał.-do-WND-v.2.0a

oświadczenie-VAT-dla-Wnioskodawcy-zał.-do-WND-v.2.0a

szerokie-pelnomocnictwo-ECR-03.02.2016

UOKiK-Pomoc-publiczna-Inf.-dod.

wklad-niepieniezny-bez-pp-12

wklad-niepieniezny-z-pp2

wklad-niepieniezny-z-pp-i-bez-pp2

Załacznik-dotyczący-określenia-poziomu-wsparcia-w-projektach-partnerskich-ostetczny

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie/-u projektu, która będzie zawierana z Wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania (Beneficjentami) stanowi Załącznik nr 2/3 do uchwały przyjmującej niniejszy Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo zmiany wzoru umowy/decyzji.

Wzór umowy EFRR 2014 2020_ ver_ 10_30_marca 17

Załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo- finansowy bez budż.państw.

Załącznik nr 1a Harmonogram rzecz-finan. dla projektów z budżetem Państwa

Załącznik nr 2 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 3 Harmonogram płatności

Załącznik nr 4 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 5 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność – wersja nanieś zmiany

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

Załącznik nr 14 Klasyfikacja budżetowa projektu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana w Regulaminie dostępnym na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez następujący adres mailowy: pife@dolnyslask.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze dla poddziałania 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne