4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych / 4.4.3 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (2)

4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych / 4.4.3 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 05.12.2016 do 10.01.2017 Nabór w trybie konkursowym (nr RPDS.04.04.03-IZ.00-02-193/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyro..

PLANOWANY data naboru wniosków od 05.12.2016 do 10.01.2017

Nabór w trybie konkursowym (nr RPDS.04.04.03-IZ.00-02-193/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 4.4.3 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AJ.

Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej w Strategii ZIT AJ.

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Miasto Jelenia Góra, któremu zostało powierzone zarządzanie Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej pełniące rolę Instytucji Organizującej Konkurs. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocławoraz ZIT AJ, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Porozumienie zawarte pomiędzy IZ RPO WD a Miastem Jelenia Góra pełniącym funkcję lidera ZIT AJ i pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD, reguluje zasady współpracy (prawa i obowiązki) w ramach ww. konkursu.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie

https://snow-umwd.dolnyslask.pl

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Funduszy Europejskich, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, II piętro, pokój nr 2020

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Funduszy Europejskich, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, II piętro, pokój nr 2020

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego.

W przypadku ewentualnych problemów z generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż elektroniczna. Decyzję w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • administracja rządowa;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • organizacje pozarządowe;
 • LGD;
 • spółki prawa handlowego, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów, itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych;
 • szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;
 • jednostki naukowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów określone dla Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 4.4.3 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AJ:

4.4.E Projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne) służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo;

4.4.F Projekty dotyczące przebudowy/ rozbudowy, doposażenia ośrodków edukacji ekologicznej;

W ramach typu F nie jest możliwa budowa nowych ośrodków edukacji ekologicznej.

Ośrodki te muszą na moment złożenia wniosku już funkcjonować i musi być to uregulowane i przedstawione w dokumentacji aplikacyjnej (np. uchwała rady gminy o powołaniu, statut, dokumenty świadczące o prowadzonej działalności).

W ramach RPO wsparcie udzielane jest dla ośrodków innych niż podległe parkom narodowym.Ośrodki edukacji podległe parkom narodowym – dofinansowane z poziomu krajowego – w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

Możliwe jest łączenie ww. typów projektów – o wyborze typu decyduje struktura wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział).

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

„Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone Uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego z późn. zmianami są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Kryteria wyboru 4.4 EiF

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi: 1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych; 2. w przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%; 3. w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% ale nie więcej niż równowartość 200 000 euro dla podmiotu na 3 lata podatkowe, z uwzględnieniem kwoty pomocy de minimis otrzymanej z innego źródła; 4. w przypadku projektu generującego dochód, dla którego dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem, ale nie więcej niż 85%; 5. w przypadku projektu częściowo objętego pomocą publiczną, w części nie objętej tą pomocą, jeśli dla tej części dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem ale nie więcej niż 85%, dla części objętej pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%; 6. dla projektu generującego dochód, w którym występuje pomoc publiczna nie wymieniona w art. 61 ust. 8 rozporządzenia ogólnego, wartość dofinansowania wyliczona za pomocą luki finansowej nie może przekroczyć poziomu wynikającego z zasad pomocy publicznej i nie więcej niż 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja w ramach konkursu wynosi 1 316 000 EUR, tj. 5 667 354 PLN Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w październiku 2016 r., 1 euro = 4,3065 PLN. Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

Załącznik nr 1 do uchwały – Regulamin konkursu 4.4 – EiF

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Kryteria wyboru 4.4 EiF

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wskaźniki 4.4 EiF

Poradnik – Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Strategia ZIT AJ

Załącznik nr 1 do Strategii ZIT AJ

Załącznik nr 2 do Strategii ZIT AJ

Wzór wniosku o dofinansowanie

„Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” wraz z wzorami załączników do wniosku o dofinansowanie zamieszczona jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Skorzystaj -> Jak zacząć korzystać z programu -> 4. Wypełnienie wniosku a także wraz z dokumentacją dotyczącą poszczególnego naboru.

Na powyższej stronie zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie. W zależności od specyfiki projektu i sytuacji Wnioskodawcy ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku w generatorze może być inny niż wskazany w załączniku.

Deklaracja – Natura2000

Deklaracja – RDW

Formularz – pomoc de minimis (przedsiębiorstwa)

Formularz – wkład niepieniężny-częściowa pomoc publiczna

Formularz – wkład niepieniężny-z pomocą publiczną

Formularz- inna pomoc

Załącznik dotyczący określenia poziomu wsparcia w projektach partnerskich

UOKiK – Pomoc publiczna informacje dodatkowe

Pełnomocnictwo

Oświadczenie VAT dla Wnioskodawcy

Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego Projekt

Formularz wkład niepieniężny bez pomocy publicznej

Oświadczenie pomoc de minimis

Oświadczenie o braku pomocy publicznej pomocy de minimis

Oświadczenie – analiza OOŚ z instrukcją

Oświadczenie VAT dla Partnera

Formularz -pomoc de minimis

opinia-projekt-nabor-4-4_eif

Oświadczenie wnioskodawcy dot. 4.4 EiF – ZIT AJ

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie-w-ramach-rpo-wd-2014-2020-w-zakresie-efrr

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie/-u projektu, która będzie zawierana z Wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania (Beneficjentami) stanowi Załącznik nr 2/3 do uchwały przyjmującej niniejszy Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo zmiany wzoru umowy/decyzji.

Wzór umowy o dofinansowanie – EFRR 2014 2020

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 4 Harmonogram płatności

zalacznik-nr-5-montaz-finansowy-projektu

zalacznik-nr-6-skwantyfikowane-wskazniki-osiagniecia-rzeczowej-realizacji

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 10 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 11 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 12 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność – wersja nanieś zmiany

Załącznik nr 13 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 14 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

Załącznik nr 15 Klasyfikacja budżetowa projektu

Wzór Decyzji o dofinansowaniu projektu WD_2014-2020

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 4 Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 6 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji Projektu

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

Załącznik nr 14 Klasyfikacja budżetowa projektu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana jest w Regulaminie.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez następujące adresy mailowe:

 • pife@dolnyslask.pl
 • pife.jeleniagora@dolnyslask.pl
 • pife.legnica@dolnyslask.pl
 • pife.walbrzych@dolnyslask.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl

Linki

Ogłoszenie o konkursie dla poddziałania 4.4.3 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AJ