4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego / 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT

4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego / 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2016 do 30.11.2016 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Reg..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2016 do 30.11.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 – Środowisko i kultura dla Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego dla Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach kategorii interwencji: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych 94 – Ochrona, rozwój promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2017 kwiecień

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek: od 8:00 do 16:00 wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30 w Punkcie Przyjęć Wniosków w : Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Departament Programów Regionalnych ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (Punkt Przyjęć Wniosków w głównym holu budynku – parter) lub w: Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Dworcowa 13 66-400 Gorzów Wlkp. (Sekretariat) UWAGA! Nie ma możliwości składania poprawionej/uzupełnionej dokumentacji (na etapie oceny formalnej) w Wydziale Zamiejscowym.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy: Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Związki, stowarzyszenia i porozumienia JST, Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, Spółki prawa handlowego będące własnością JST, Samorządowe instytucje kultury, Uczelnie i szkoły wyższe, Organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę UNESCO. Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów dla Działania. Nie ma możliwości uzyskania wsparcia przez jednostki tworzące Związki ZIT Gorzów Wlkp. i ZIT Zielona Góra.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dotyczącego I typu projektu będzie można uzyskać dofinansowanie na inwestycje w zakresie ochrony i zachowania zasobów kultury (w tym dziedzictwa kulturowego) na potrzeby rozwoju turystyki, obejmujące: a) rewitalizację, konserwację, renowację, rewaloryzację, modernizację, adaptację historycznych i zabytkowych obiektów oraz zespołów obiektów wraz z ich otoczeniem, b) ochronę (w tym zabezpieczeniu na wypadek zagrożeń zewnętrznych, np. przed kradzieżą i zniszczeniem) i renowację dziedzictwa kulturowego, c) konserwację zabytków ruchomych, d) wyposażenie obiektów w sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadania (np. wystawienniczy, techniczny, multimedialny) – tylko jako element projektu), e) rozbudowę, przebudowę obiektów kultury, f) inwestycje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych dotyczące wykorzystania aplikacji, usług TIK i treści cyfrowych w obszarze kultury i turystyki, polegające m.in. na zakupie oprogramowania i sprzętu – tylko jako element projektu. W ramach konkursu dotyczącego II typu projektu będzie można uzyskać dofinansowanie na inwestycje w zakresie przebudowy instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej, obejmujące: a) przebudowę, rozbudowę obiektów instytucji kultury, w tym: – wyposażenie w sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadania (np. wystawienniczy, techniczny, multimedialny) – tylko jako element projektu. – Inwestycje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych dotyczące wykorzystania aplikacji, usług TIK i treści cyfrowych w obszarze kultury i turystyki, polegające m.in. na zakupie oprogramowania i sprzętu – tylko jako element projektu. b) adaptację tj. modernizację istniejącego obiektu w celu dostosowania do pełnienia funkcji (w tym nowej funkcji) kulturalnej i turystycznej, w tym: – wyposażenie w sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadania (np. wystawienniczy, techniczny, multimedialny) – tylko jako element projektu). – Inwestycje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych dotyczące wykorzystania aplikacji, usług TIK i treści cyfrowych w obszarze kultury i turystyki, polegające m.in. na zakupie oprogramowania i sprzętu – tylko jako element projektu).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 39/KM RPO-L2020/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9) oraz uchwałą Nr 40/KM RPO-L2020/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 959 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór Wniosku (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy (PDF 945 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej, w celu sprawdzenia złożonego wniosku aplikacyjnego, w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Protest nie przysługuje natomiast28od pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia z powodu nieuzupełnienia braków formalnych lub niepoprawienia oczywistych omyłek, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia informacji o wyniku oceny.Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to: listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce, przesyłką kurierską, osobiście.Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.Wniesienie protestu, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej, jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera (wymogi formalne):1. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,2. oznaczenie Wnioskodawcy,3. numer wniosku o dofinansowanie projektu,4. wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem,5. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,6. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych i Środowiskowych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 24 i 55), tel. 68 45 65 127, 145, 146. adresy e-mail:l.olszewska@lrpo.lubuskie.pl, j.wachowski@lrpo.lubuskie.pl; i.wydro@lubuskie.pl Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym: e-mail: infoue@lubuskie.pl i lpi@lubuskie.pl telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 4565 535, -499, -488, -480, -454; Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 7390 386, -380, -378, -377. osobisty w siedzibie: Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr 0.3, poziom „0”) lub Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., ul. Władysława Sikorskiego 107 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).

Linki

Ogłoszenie o konkursie na stronie RPO Lubuskie