4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R

4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.10.2018 do 31.10.2018 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R”, Priorytet IV „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Badawczego” Programu Operacyjnego..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.10.2018 do 31.10.2018

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R”, Priorytet IV „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 90 dni od zamknięcia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się wyłącznie w formie elektronicznej, korzystając z systemu elektronicznego FNP, rejestrując się pod adresem https://wnioski.fnp.org.pl (link do systemu – aktywny od 1 października 2018 r.).

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym FNP. Logowanie do systemu informatycznego FNP możliwe jest po wejściu na stronę internetową https://wnioski.fnp.org.pl od 1 do 31 października 2018 r. (do godz. 16:00, GTM+1).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą w konkursie TEAM-NET może być podmiot lub grupa podmiotów (konsorcjum) prowadzących w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe spełniające definicję jednostki naukowej w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowaniu nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 87). Wnioskodawcami są podmioty prawne będące jednostkami naukowymi lub w ramach których funkcjonują ww. jednostki.

Wniosek składany jest przez co najmniej trzy jednostki naukowe lecz nie więcej niż sześć. W przypadku wniosku składanego przez grupę 3 – 5 jednostek, co najmniej jedna z nich musi posiadać kategorię „A”, a w przypadku gdy wniosek składany jest przez 6 jednostek, co najmniej dwie z nich muszą posiadać kategorię „A”. Jednostki naukowe wskazane we wniosku reprezentują łącznie co najmniej dwie dziedziny nauki (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu TEAM-NET jest rozwój kadr sektora B+R w Polsce, m.in. na potrzeby współpracy z przedsiębiorcami, realizowany poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, służącą podnoszeniu ich jakości naukowej, poszukiwaniu synergii we współpracy naukowej i innowacyjnej oraz wypracowaniu nowych kompetencji związanych z rozwojem technologii i usług.

Realizacja projektów wspierać będzie mobilność krajową, międzynarodową i międzysektorową związaną ze stanowiskami B+R w Polsce, dodatkowo przyczyniając się do wzmocnienia ponadregionalnej współpracy jednostek naukowych.

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie przedstawienie w szczególności programu badań wraz z zadaniami związanymi z przygotowaniem transferu wiedzy, określający jasno sprecyzowane wyzwanie naukowe (problem badawczy) lub społeczno-gospodarcze (wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie konkursu TEAM-NET: www.fnp.org.pl/oferta/team-net

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu uzależniona jest od wskazanej we wniosku o dofinansowanie liczby zespołów badawczych i czasu trwania projektu, przy czym kwota dofinansowania na jeden zespół badawczy w ramach projektu nie może przekroczyć 3 500 000,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy 00/100 PLN) na 36 miesięcy).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie TEAM-NET (konkurs 1/4.4/2018) wynosi 100 000 000,00 PLN (słownie: sto milionów 00/100 PLN).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu oraz załączniki do regulaminu dostępne są na stronie konkursu TEAM-NET: www.fnp.org.pl/oferta/team-net

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie konkursu TEAM-NET: www.fnp.org.pl/oferta/team-net

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny jest na stronie konkursu TEAM-NET: www.fnp.org.pl/oferta/team-net

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków w konkursie TEAM-NET można zadawać na adres mailowy: team-net@fnp.org.pl bądź do koordynatorów programu:

  • Dr Beata Frączak: fraczak@fnp.org.pl, tel. +48 22 845 95 43
  • Dra inż. Dariusza Łukaszewskiego: lukaszewski@fnp.org.pl, +48 22 311 84 25

Linki

Link do strony konkursu TEAM-NET: www.fnp.org.pl/oferta/team-net