4.5 Bezpieczeństwo / 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (1)

4.5 Bezpieczeństwo / 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 08.05.2017 do 08.06.2017 Regulamin w szczególności określa cel i zakres konkursu, zasady jego organizacji, warunki uczestnictwa, sposób wyboru projektów oraz pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 08.05.2017 do 08.06.2017

Regulamin w szczególności określa cel i zakres konkursu, zasady jego organizacji, warunki uczestnictwa, sposób wyboru projektów oraz pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo – Poddziałanie 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF.

Nabór w trybie konkursowym skierowany do beneficjentów realizujących projekty na obszarze ZIT WrOF.

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) – pełniące role Instytucji Organizującej Konkurs. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje:

Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław) na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy IZ RPO WD a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF oraz funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Funduszy Europejskich, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, II piętro, pokój nr 2019

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Funduszy Europejskich, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, II piętro, pokój nr 2019

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego

W przypadku ewentualnych problemów z generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż elektroniczna. Decyzję w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki podległe jst, w tym jednostki organizacyjne jst;
 • administracja rządowa;
 • organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zakres konkursu obejmuje:

4.5.A Projekty związane z budową lub rozbudową systemów i urządzeń małej retencji. W ramach typu projektów 4.5.A możliwa jest przebudowa istniejących zbiorników.

4.5.B Projekty dotyczące inwestycji przeciwpowodziowych (mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym) – będące częścią zintegrowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym zgodnie z wymogami prawa UE (w tym tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej), działania związane z zapobieganiem suszom, w tym:

 • projekty dotyczące działań związanych z regulacją i odbudową cieków wodnych, a także ze zwiększeniem retencji wodnej np. poprzez budowę urządzeń piętrzących;
 • budowa lub przebudowa zbiorników retencyjnych;
 • budowa, przebudowa/ rozbudowa systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Do czasu potwierdzenia zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną drugiego cyklu Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach przez Komisję Europejską, współfinansowane będą tylko projekty nie mające negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, które znajdują się na listach nr 1 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły.

Współfinansowanie projektów, które mają znaczący wpływ na stan lub potencjał jednolitych części wód oraz projektów znajdujących się na listach nr 2 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły, jest możliwe tylko po spełnieniu warunków określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz ujęcia ich w aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczach zaakceptowanych przez Komisję Europejską.

Współfinansowanie projektów nie mających negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód jest możliwe, jeśli projekty będą zgodne z właściwym planem gospodarowania wodami w dorzeczach.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone Uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późn. zmianami są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Kryteria wyboru – 4.5.2 ZIT WrOF

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 3 619 000 Euro, tj. 15 615 261 PLN. Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w marcu 2017 r., 1 euro = 4,3148 PLN Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

Regulamin 4.5.2

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Kryteria wyboru – 4.5.2 ZIT WrOF

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wskaźniki – 4.5.2 ZIT WrOF

Strategia ZIT WrOF październik 2016_z pozytywnymi opiniami

Wzór wniosku o dofinansowanie

„Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” zamieszczona jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Skorzystaj/Jak zacząć korzystać z programu?/Wypełnienie wniosku.

Na powyższej stronie zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie.

W zależności od specyfiki projektu i sytuacji Wnioskodawcy ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku w generatorze może być inny niż wskazany w załączniku.

Wzór załączników do WND:

Deklaracja – Natura 2000

Deklaracja -RDW

Formularz – inna pomoc

Formularz – pomoc de minimis (przedsiębiorstwa)

formularz pomoc de minimis

Formularz -wkład niepieniężny z pomocą publiczną

Formularz wkład niepieniężny bez pomocy publicznej

Formularz wkład niepieniężny częściowa pomoc publiczna

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej_pomocy de minimis na planowane przedsięwzięcie

Oświadczenie pomoc de minimis

Oświadczenie VAT dla Partnera

Oświadczenie VAT dla Wnioskodawcy

Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego Projekt

Oświadczenie – analiza OOŚ z instrukcją

Pełnomocnictwo

UOKiK Pomoc publiczna informacje dodatkowe

Załącznik dotyczący określenia poziomu wsparcia w projektach partnerskich

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowi załącznik nr 2 do uchwały przyjmującej Regulamin i jest zamieszczony na stronie www.rpo.dolnyslask.pl

Wzór umowy zawiera wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy o dofinansowanie. Wzór umowy uwzględnia prawa i obowiązki beneficjenta oraz właściwej instytucji udzielającej dofinansowania.

Wzór Decyzji o dofinansowaniu projektu WD 2014 – 2020

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 4 Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 6 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji Projektu

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

Załącznik nr 14 Klasyfikacja budżetowa projektu

Wzór umowy o dofinansowanie EFRR 2014 2020

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 4 Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 6 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 10 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 11 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 12 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Załącznik nr 13 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 14 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

Załącznik nr 15 Klasyfikacja budżetowa projektu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana w Regulaminie dostępnym na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez następujące adresy mailowe:

 • pife@dolnyslask.pl
 • pife.jeleniagora@dolnyslask.pl
 • pife.legnica@dolnyslask.pl
 • pife.walbrzych@dolnyslask.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze dla poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF