4.5 Bezpieczeństwo / 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

4.5 Bezpieczeństwo / 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

PLANOWANY data naboru wniosków od 04.07.2016 do 26.07.2016 Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo - Poddziałanie 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF. Nabór w..

PLANOWANY data naboru wniosków od 04.07.2016 do 26.07.2016

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo – Poddziałanie 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF.

Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WROF) pełniące role Instytucji Organizującej Konkurs.

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie www.snow-umwd.dolnyslask.pl

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2020

b) kurierem lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Wdrażania EFRR

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie www.snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu.

Jednocześnie, najpóźniej do dnia zakończenia naboru tj. do godz. 15.00 dnia 26 lipca 2016 r., do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

W przypadku ewentualnych problemów z generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż elektroniczna. Decyzję w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki podległe jst, w tym jednostki organizacyjne jst;
  • administracja rządowa;
  • organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu D określony dla działania 4.5 Bezpieczeństwo w osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, tj.:

4.5.D Projekty dotyczące wsparcia jednostek ratowniczych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), m.in.:

  • zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

W zakresie jednostek straży pożarnej – wsparcie w ramach RPO udzielane jest dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (wsparcie dla jednostek Państwowej Starzy Pożarnej – z poziomu krajowego – w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko).

Uzupełniającym elementem wparcia mogą być działania związane z podnoszeniem wiedzy i świadomości osób dotkniętych ryzykiem związanej z udzielaniem pomocy w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa mienia i życia ludzkiego (w ramach mechanizmu finansowania krzyżowego – cross-financingu).

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 1 do regulaminu – Kryteria wyboru 4.5.2-ZIT WrOF

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone Uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późn. zmianami są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie UE na poziomie projektu: 1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych; 2. W przypadku projektu objętego pomocą de minimis – maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowalnych. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 tys. PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 258 500 Euro, tj. 1 134 298 PLN. Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w maju 2016 r., 1 euro = 4,3880 PLN. Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl oraz www.zitwrof.pl.

Załącznik nr 1 do uchwały – Regulamin konkursu 4.5.2 -ZIT WrOF

Załącznik nr 1 do regulaminu – Kryteria wyboru 4.5.2-ZIT WrOF

Załącznik nr 2 do regulaminu – Wskaźniki – 4.5.2 ZIT WrOF

Oświadczenie wnioskodawcy dot. 4.5.2 D

zasady_ewidencjonowania_zdarzen_swdpsp_2015-1-1 (2)

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z pozytywnymi opiniami

Wzór wniosku o dofinansowanie

„Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” zamieszczona jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl na podstronie naboru oraz w zakładce Skorzystaj/Jak zacząć korzystać z programu?/Wypełnienie wniosku.

Na powyższej stronie zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie.W zależności od specyfiki projektu i sytuacji Wnioskodawcy ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku w generatorze może być inny niż wskazany w załączniku.

OOŚ w dokumentacji konkursowej – kwiecień 2016

oswiad o braku pom publ_pom de min

oswiad_pp_de_minimis

oświadczenie VAT dla Partnera-zał. do WND v.2.0a

oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego Projekt-zał. do WND v.2.0a

oświadczenie VAT dla Wnioskodawcy-zał. do WND v.2.0a

szerokie-pelnomocnictwo-ECR-03.02.2016

UOKiK – Pomoc publiczna – Inf. dod.

wklad-niepieniezny-bez-pp-1

wklad-niepieniezny-z-pp

wklad-niepieniezny-z-pp-i-bez-pp

Załacznik-dotyczący-określenia-poziomu-wsparcia-w-projektach-partnerskich-ostetczny

Deklaracja N2000

Deklaracja RDW

form_zakres_inf_pom_de_minimis_przedsieb

Kopia Formularz_pomoc_inna_niż_de_minimis

n_formularz_zakres_informacji_pomo_de_minimis

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowi załącznik nr 3/4 do uchwały przyjmującej Regulamin i jest zamieszczony na stronie www.rpo.dolnyslask.pl oraz www.zitwrof.pl

Wzór umowy/decyzji zawiera wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy o dofinansowanie. Wzór umowy/decyzji uwzględnia prawa i obowiązki beneficjenta oraz właściwej instytucji udzielającej dofinansowania.

Wzór Decyzji o dofinansowaniu projektu WD_2014-2020)_05.2016_AKTUALNY

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 4 Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 6 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji Projektu

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

2016.05 – Wzór umowy o dofinansowanie EFRR 2014 2020

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 4 Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 6 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 10 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 11 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 12 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Załącznik nr 13 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 14 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana jest w Regulaminie.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez następujące adresy mailowe:

  • pife@dolnyslask.pl
  • pife.jeleniagora@dolnyslask.pl
  • pife.legnica@dolnyslask.pl
  • pife.walbrzych@dolnyslask.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl

Przejdź na stronę ogłoszenia