4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie / 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT (328/19)

4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie / 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT (328/19)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.07.2019 do 31.10.2019 Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, typ projektu 3 – ZIT Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Pr..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.07.2019 do 31.10.2019

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, typ projektu 3 – ZIT Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Konkurs nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-328/19.
Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2020

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs Urząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoWydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR) ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020)

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego;
  2. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
  3. Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu publicznego;
  4. Związek Metropolitalny.

Żaden z wnioskodawców oraz partnerów projektu partnerskiego w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej bądź podmiot uczestniczący w partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu art. 34 ustawy wdrożeniowej nie może podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów. Weryfikacja następować może na każdym etapie życia projektu. W szczególności weryfikacja prowadzona będzie w trakcie oceny formalnej, na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie bądź innych informacji dostępnych IOK. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia tego warunku IOK może żądać stosownych wyjaśnień.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów dla poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT w ramach 3 typu projektów – Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określa załącznik nr 3 do SZOOP przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1054/42/VI/2019 z dnia 22 maja 2019 roku.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 42,5%, uwzględniając poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Montaż finansowy projektu może zakładać środki programu GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 3) Śląsk – Zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego, tj.:

  • dofinansowanie w formie dotacji nie więcej jednak niż 42,5% kosztów kwalifikowanych,
  • dofinansowanie w formie pożyczki z NFOŚiGW w wysokości do 100% różnicy między kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a łączną kwotą dofinansowania w formie dotacji (ze środków NFOŚiGW oraz ze środków RPO WSL).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 000 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (RTF 5 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 539 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku (DOCX 520 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 480 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu (PDF 459 KB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu (PDF 596 KB)

Wzór umowy warunkowej dla projektów dużych (PDF 481 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie lub dzwoniąc pod numery telefonów:

+48 32 77 40 172,
+48 32 77 40 193,
+48 32 77 40 194,
+48 32 77 40 418,
+48 32 77 40 301,
+48 32 77 40 381.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020.