4.5 Różnorodność biologiczna – nabór w trybie pozakonkursowym nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-004/21

4.5 Różnorodność biologiczna – nabór w trybie pozakonkursowym nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-004/21

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.02.2021 do 12.03.2021 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowan..

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.02.2021 do 12.03.2021

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla którego skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna – projekty dotyczące opracowania i wdrożenia w okresie 2021-2027 zrównoważonych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków w obszarach cennych przyrodniczo na terenie województwa podkarpackiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP 2014-2020 dostępnego pod adresem https://gw.podkarpackie.pl.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP 2014-2020 dostępnego pod adresem https://gw.podkarpackie.pl.

W celu skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie konieczne jest podpisanie go poprzez stronę www.pz.gov.pl (profil zaufany)za pomocą ważnego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego przez osoby do tego upoważnione.

Dokumenty w wersji papierowej nie będą podlegać ocenie.Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie z:

 • Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP), udostępnionym na stronie: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe/441-szoop-rpo-wp-2014-2020-w-zakresie-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-oraz-europejskiego-funduszu-spolecznego o
 • Regulaminem naboru. Regulamin naboru udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskichwww.funduszeeuropejskie.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Województwo Podkarpackie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektu:

Analiza problemu ochrony bioróżnorodności w kontekście unieszkodliwiania ścieków komunalnych oraz konieczności zapewnienia ludności wody właściwej jakości na terenie województwa podkarpackiego, w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 4.5 Różnorodność biologiczna – projekty dotyczące opracowania i wdrożenia w okresie 2021-2027 zrównoważonych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków w obszarach cennych przyrodniczo na terenie województwa podkarpackiego przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 5.2 i 6.1 do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP:
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania z EFRR – 100% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

450 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (PDF 560 KB)

Załączniki do Regulaminu Naboru (ZIP 6 MB)

Regulamin prac Komisji Oceny Projektów (PDF 343 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 224 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o realizacji projektu własnego (ZIP 838 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) – IV kwartał 2021 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie: środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

 • e-mail:pi@podkarpackie.pl,
 • telefoniczny: Pani Anna Niemczyk – tel.17 747 65 30, e-mail: a.niemczyk@podkarpackie.pl.

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI RPO WP 2014-2020 udziela Pan Paweł Ciejka, tel. 17 747 66 53 mail: p.ciejka@podkarpackie.pl.

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82, zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414, zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192, zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 16 678 56 32, 798 771 080, zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok, tel.: 798 771 215, zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 798 771 220, zapytaj@podkarpackie.pl.

Linki

Lokalny System Informatyczny (LSI RPO WP 2014-2020) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020