4.6 Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

4.6 Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.12.2016 do 11.01.2017 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.12.2016 do 11.01.2017

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla którego skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

Działanie 4.6 Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dostępnym na stronie internetowej https://gw.podkarpackie.pl/. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4,
35 – 010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie z:

Regulamin konkursu udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 4.6 Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do SZOOP oraz w załącznikach nr 7.1, 8.1 i 9.1 do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania z EFRR – 85% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

18 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 443 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 7 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 194 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 11 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

  • Realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie: do końca września 2018 r.
  • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie.
    Środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego naboru udzielają:

  • Pani Fabiola Nowak, tel. 17 747 66 58
  • Pani Karolina Serwińska, tel. 17 747 63 28

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

  • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
  • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24

Linki

Lokalny System Informatyczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Link do ogłoszenia na stronie RPO.podkarpackie.pl