4.9 Rozwój zasobów endogenicznych (1)

4.9 Rozwój zasobów endogenicznych (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 10.10.2016 do 31.12.2020 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, mający na celu rozwój lokalnego rynku p..

PLANOWANY data naboru wniosków od 10.10.2016 do 31.12.2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, mający na celu rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale – projekty pozakonkursowe.

Numer naboru: RPZP.04.09.00-IZ.00-32-002/16

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Województwo Zachodniopomorskie
 • Województwo Zachodniopomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W naborze zaplanowano wsparcie projektów z zakresu infrastruktury turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy – tworzenie i rozwój szlaków rowerowych, który wpisuje się w Koncepcję sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.
 2. Projekty realizowane w ramach naboru muszą przyczyniać się do tworzenia nowych produktów turystycznych oraz rozwoju istniejących produktów na bazie potencjałów endogenicznych danego obszaru.
 3. Podjęte działania muszą mieć wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczość.
 4. Dofinansowanie otrzymają przedsięwzięcia spełniające łącznie następujące warunki:
  a) skierowane na tworzenie/współtworzenie produktu turystycznego lub jego części, opartego na zasobach endogenicznych danego obszaru;
  b) stanowią element szerszego produktu turystycznego;
  c) mające wpływ na tworzenie miejsc pracy i niezbędnej do powyższego infrastruktury;
  d) zapewniające ścisłe powiązanie zaplanowanych rezultatów z potrzebami rynku i włączenia sektora prywatnego oraz wpływ na rozwój lokalnej gospodarki;
  e) wpisujące się w zakres wskazany w dokumencie strategicznym Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki określającym m.in. kierunki rozwoju produktów turystycznych w województwie zachodniopomorskim;
  f) będą stanowić uzupełnienia działań możliwych do współfinansowania z EFS.
 5. W ramach niniejszego naboru mogą być realizowane wyłącznie projekty o stacjonarnym charakterze, tj. takie dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego.
 6. W ramach naboru przewiduje się również dofinansowanie projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu naboru

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

46 630 185,20 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020