4. Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej i zielonej gospodarki obszaru

4. Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej i zielonej gospodarki obszaru

AKTUALNY data naboru wniosków od 10.01.2017 do 30.01.2017 Nabór na projekty typu „kapitał zalążkowy” (z ang. „seed money”). Projekt otwarty wyłącznie dla osi priorytetowej 3 i 4. Ogłoszenie o naborze w j. angielskim dostępne na stronie programu Południowy Bałtyk. Językiem oficjalnym programu ..

AKTUALNY data naboru wniosków od 10.01.2017 do 30.01.2017

Nabór na projekty typu „kapitał zalążkowy” (z ang. „seed money”). Projekt otwarty wyłącznie dla osi priorytetowej 3 i 4. Ogłoszenie o naborze w j. angielskim dostępne na stronie programu Południowy Bałtyk. Językiem oficjalnym programu jest język angielski. W kwestiach spornych/interpretacyjnych obowiązująca jest wersja angielska.na stronie programu Południowy Bałtyk

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

połowa marca 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Programu Południowy Bałtyk

seed-money@southbaltic.eu

Sposób składania wniosków

Wersję elektroniczną wniosku wraz z czytelnymi skanami załączników oraz skanem podpisanej pierwszej strony, tzw. „confirmation page” należy przesłać na adres seed-money@southbaltic.eu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się m.in.:

 • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia,
 • organizacje powołane przez władze publiczne,
 • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
 • izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego,
 • organizacje pozarządowe Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Szczegółowe zasady określa Podręcznik Programu oraz Szczegółowe warunki konkursu (z ang. Terms of reference), dostępne na stronie programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie w ramach projektów „seed money“ udzielane jest na przygotowanie koncepcji projektowej. Środki projektu mogą zostać wykorzystanie na działania takie jak, m.in.: poszukiwanie partnerów projektowych, wykonanie analizy rynku, warsztaty w celu określenia wartości bazowych wskaźników lub oszacowania zainteresowania potencjalnej grupy docelowej, itp. Celem ww. działań jest wypracowanie właściwej koncepcji projektowej. Szczegółowe działania kwalifikowalne w ramach naboru określają Szczegółowe warunki konkursu (z ang. Terms of reference). Koncepcja projektowa musi dotyczyć działań możliwych do realizacji w ramach programu. Nabór otwarty jest tylko dla dwóch osi priorytetowych – 3 i 4.

Oś Priorytetowa 4:

 • usługi transgraniczne (np. transgraniczne platformy poszukiwania pracy, wielojęzykowe aplikacje o pracę, transgraniczne targi zatrudnienia, biura doradztwa zawodowego),
 • opracowanie modeli i rozwiązań wspierających samozatrudnienie absolwentów szkół pomaturalnych i uniwersytetów,
 • transgraniczne programy szkoleniowe i kursy kwalifikacyjne,
 • uznawanie kwalifikacji zawodowych, przeciwdziałanie bezrobociu, zwłaszcza młodzież.

Kryteria wyboru projektów

Ocena formalna i kwalifikowalności:

 • dostarczenie kompletnej i właściwej dokumentacji w określonym czasie (włączając skany deklaracji i tzw. „confirmation page”),
 • spełnienie warunków kwalifikowalności dot. partnerstwa (kwalifikowalność partnerów, minimum dwóch partnerów z dwóch różnych państw finansujących działania w projekcie).

Ocena jakościowa:

 • zgodność koncepcji projektowej z jednym z celów specyficznych programu Interreg Południowy Bałtyk 204-2020,
 • stopień w jakim plan działań projektu „seed money” przyczyni się do osiągnięcia zakładanych wskaźników projektu, zgodnie z założeniami Szczegółowych warunków konkursu (z ang. Terms of reference), tj. wspólne działania, spotkania z potencjalnymi partnerami, itd.,
 • adekwatność budżetu do planowanych działań (z ang. „value for money”).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 85% dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Polski, Niemiec i Litwy. Do 75% dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Danii i Szwecji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Brak ograniczeń

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze (wyłącznie w języku angielskim) na stronie programu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzory dokumentów dostępne na stronie programu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory dokumentów dostępne na stronie programu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z art. 74 (3) Rozporządzenia UE nr 1303/2013 w ramach programu wprowadzono procedurę skargową. Procedura skargowa opisana jest w Podręczniku Programu oraz Regulaminie Komitetu Monitorującego.Skargę należy złożyć na formularzu stanowiącym część pakietu aplikacyjnego.

Pytania i odpowiedzi

Wspólny Sekretariat Interreg Południowy Bałtyk

Al. Grunwaldzka 186 (GARNIZON) 80-266 Gdańsk, Poland

Tel: +58 746 38 53 e-mail: southbaltic@southbaltic.eu

Ministerstwo Rozwoju

e-mail: Karolina.Piądłowska-Firlej@mr.gov.pl Inga.Kramarz@mr.gov.pl

Linki

https://southbaltic.eu