5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy / 5.1.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT (1)

5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy / 5.1.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT (1)

AKTUALNY data naboru wniosków od 06.02.2017 do 17.02.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego..

AKTUALNY data naboru wniosków od 06.02.2017 do 17.02.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.01.01-IP.01-22-003/17.
Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w dokumentacji ogłoszenia dostępnym na stronie urzędu. (link: http://wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie/artykuly/zobacz.html#tabName=tab2)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

30.04.2017

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk (III piętro, pokój 306).

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu
Wnioski można składać wyłącznie w formie papierowej osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do siedziby Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot – Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk (III piętro, pokój 306).
Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w dokumentacji ogłoszenia. (link: http://wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie/artykuly/zobacz.html#tabName=tab2)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioski składać mogą wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa pomorskiego (z obszaru realizacji mechanizmu ZIT) umieszczone w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 stanowiącym załącznik nr 8.5 do SzOOP RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 5.1/Poddziałania 5.1.1.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 5.1 realizowane będą projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, dla których został ustalony profil pomocy I lub profil pomocy II, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia). Projekty realizowane będą wyłącznie poprzez usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu w postaci Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 34a ww. ustawy.

Kryteria wyboru projektów

Każdy projekt będzie podlegał ocenie spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020. Przed rozpoczęciem oceny formalnej dokonywana jest weryfikacja wymogów formalnych wniosków. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie są zawarte w rozdziale VI „Kryteria ogólne i szczegółowe wyboru projektów" w dokumentacji ogłoszenia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu w naborze nie została określona

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

56 965 356,60 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Pobierz

Wzór wniosku o dofinansowanie

Pobierz

Wzór umowy o dofinansowanie

Pobierz

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z Zasadami wdrażania RPO WP na lata 2014-2020 od oceny projektu w ramach trybu pozakonkursowego nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia można uzyskać:
– osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk,
– telefonicznie (058) 32-61-808, 32-61-846, 32-64-878, 32-61-815, 32-61-809

Linki

wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie