5.1 Gospodarka odpadowa (2)

5.1 Gospodarka odpadowa (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 13.07.2018 do 30.07.2018 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 5.1 Gospodarka odpadowa ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 13.07.2018 do 30.07.2018

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 5.1 Gospodarka odpadowa

Konkurs nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/18

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

ul. Kościuszki 89/91, Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101,

lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380,

w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
  • przedsiębiorstwa
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (działające w publicznym systemie ochrony zdrowia)
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach regionów gospodarki odpadami (RGO), wyznaczonych w WPGO i zapewniających kompleksowe rozwiązania, m.in. poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, wdrażanie segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów, budowę/rozbudowę/modernizację: instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku i/lub unieszkodliwiania; składowisk jako elementów zakładu zagospodarowania odpadów;
  • budowa/rozbudowa/modernizacja przez gminy, ich związki lub podmioty realizujące zadania w imieniu JST punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne), punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia;
  • kompleksowa poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym budowa i modernizacja instalacji do odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, o ile wynika to z WPGO;
  • działania informacyjno-edukacyjne promujące zapobieganie powstawaniu odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów jako element uzupełniający projektów.

Preferowane będą projekty obejmujące selektywną zbiórkę odpadów i zapobiegające powstawaniu odpadów. W przypadku tworzenia przez gminy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów preferowane będą zintegrowane projekty pokrywające większe obszary geograficzne, np. kilku gmin.

W przypadku inwestycji polegającej na budowie/rozbudowie/modernizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne), punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia należy złożyć odrębny wniosek o dofinansowanie obejmujący wyłącznie ten typ projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu (PDF 432 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

63 753 688,09 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 432 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 207 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1005 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu (PDF 432 KB)

Pytania i odpowiedzi

W przypadku pytań merytorycznych związanych z naborem prosimy o kontakt pod nr tel.

89 52 19 689,

89 52 19 696,

89 52 19 684,

89 52 19 389

lub drogą elektroniczną, e-mail: naborysrodowisko@warmia.mazury.pl

lub:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu,
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,
e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku,
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk
e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktów: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Linki

Strona z pełną dokumentacją konkursową

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020