5.1 Gospodarka wodno-ściekowa / 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT PŁD (273/18)

5.1 Gospodarka wodno-ściekowa / 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT PŁD (273/18)

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Południowego. Konkurs nr...

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Południowego. Konkurs nr…