5.1 Gospodarka wodno-ściekowa / 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT ZACH (274/18)

5.1 Gospodarka wodno-ściekowa / 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT ZACH (274/18)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.08.2018 do 05.11.2018 Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Zachodni Konkurs nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18 Konkurs nie jest podzielony na rundy. Ogłoszen..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.08.2018 do 05.11.2018

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Zachodni
Konkurs nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18
Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie prześlij w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) z wykorzystaniem:
a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),
lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:
1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej.
2. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.
3. Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.
4. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu (wersja 13.0 przyjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1098/259/V/2018 z dnia 22 maja 2018 r. wraz z aktualizacją załącznika nr 3 do SZOOP przyjętą przez Zarząd Województwa uchwałą nr 1257/262/V/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:
– są projektami rewitalizacyjnymi,
– nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
– nie są objęte pomocą de minimis,
– nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.
W pozostałych przypadkach – 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 314 608,82 PLN tj. 1 676 470,59 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 880 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Ramowy wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 529 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku (DOCX 484 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 480 KB)

Wzór decyzji o dofinansowanie (PDF 796 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowanie (PDF 461 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:
032 77 40 172
032 77 40 193
032 77 40 194
032 77 40 418.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020