5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich – Nr naboru RPPK.05.01.00-IZ.00-18-013/18

5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich – Nr naboru RPPK.05.01.00-IZ.00-18-013/18

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.09.2018 do 10.10.2018 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowan..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.09.2018 do 10.10.2018

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla którego skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP 2014-2020 dostępnego pod adresem: https://gw.podkarpackie.pl

Następnie wniosek wysłany elektronicznie należy wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z wymaganą dokumentacją złożyć osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów.

Uwaga!

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do siedziby Instytucji Organizującej Nabór, a nie data jego nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Województwo Podkarpackie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie – etap I.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do SZOOP oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania z EFRR – 85% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny może być zastąpiony środkami budżetu państwa na podstawie zgody Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

26 325 545,88 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (PDF 544 KB)

Załączniki do regulamiu (ZIP 10 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 183 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 740 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

  • Realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie – do końca września 2019 r.
  • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie: środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

  • e-mail:pi@podkarpackie.pl,
  • telefoniczny: Pani Małgorzata Cebula – tel.17 747 66 48 Pani Maria Wojtoń – tel.17 747 63 20 lub
  • bezpośrednio w siedzibie DPI, ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów (pok. 106).

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.:

  • 17 747 69 29 (p. Barbara Małkowska, p. Joanna Kocur),
  • 17 747 69 24 (p. Barbara Zielenkiewicz, p. Anna Piwowar),
  • 17 747 63 31 (p. Iwona Pieczko, p. Dominika Babiarz),
  • 17 867 69 90 (p. Anna Musiał, p. Kamil Hulinka).

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI udzielane są pod nr tel. 17 747 66 53 (p. Paweł Ciejka).

Linki

Lokalny System Informatyczny

Link do ogłoszenia na stronie rpo.podkarpackie.pl