5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich

5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.09.2016 do 30.09.2016 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowani..

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.09.2016 do 30.09.2016

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla których skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dostępnym na stronie internetowej https://gw.podkarpackie.pl/.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wypełnij w formie elektronicznej za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP 2014-2020 https://gw.podkarpackie.pl. Wersję papierową wypełnij zgodnie z § 11 Regulaminu konkursu, a następnie doręcz zgodnie z zasadami składania wniosków o dofinansowanie projektu i załączników (§ 10 Regulaminu konkursu).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Województwo Podkarpackie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektów:

1) Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec;

2) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna;

3) Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk;

4) Budowa obwodnicy miasta Sokołów Młp. w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk,

które zostały zidentyfikowane i wpisane do załącznika nr 5 do SZOOP.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do SZOOP oraz w załączniku nr 7.1 i 8.1 do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

107 013 232,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF, 481 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 19 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu (PDF, 234.36 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu (ZIP, 10.69 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego naboru udzielają:

 • Pani Małgorzata Cebula, tel. 17 747 66 48
 • Pan Marta Dadej, tel. 17 747 63 21

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

 • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
 • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24
 • Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31
 • Pani Dominika Babiarz, tel. 17 747 63 31

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414 zapytaj@podkarpackie.plLokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel.: 798 771 192 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel.: 16 678 56 32 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok tel.: 798 771 215 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 15 823 61 46; zapytaj@podkarpackie.pl

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020 http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-v-infrastruktura-komunikacyjna

Linki

Treść ogłoszenia na stronie rpo.podkarpackie.pl

Generator wniosków.