5.1 Infrastruktura drogowa regionu / 5.1.3 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania – Miasto Poznań (1)

5.1 Infrastruktura drogowa regionu / 5.1.3 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania – Miasto Poznań (1)

AKTUALNY data naboru wniosków od 24.03.2017 do 31.03.2017 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwesty..

AKTUALNY data naboru wniosków od 24.03.2017 do 31.03.2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z dniem 20.03.2017 roku ogłaszają nabór wniosków nr RPWP.05.01.03-IZ-00-30-001/17 w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.1.3 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań.

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 24 marca 2017 r. od godziny 7.30 do 31 marca 2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 20 marca 2017 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Miasto Poznań

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  2. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  3. Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  4. Wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach pkt. 1-3).

Zakres inwestycji musi być zbieżny z identyfikacją projektu pozakonkursowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

75%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

12 300 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają ze Strony Stowarzyszenia Metropolia Poznań mailowo pod adresem dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl telefonicznie pod nr 61 669 80 54 ze strony Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, mailowo pod adresem: marta.kubacka@umww.pl, telefonicznie pod nr 61 626 63 16.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie IP WRPO 2014-2020:

http://zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ogloszenia-naborow-wnioskow/poddzialanie-5-1-3-infrastruktura-drogowa-regionu-w-ramach-zit-dla-mof-poznania-miasto-poznan-przebudowa-ul-gdynskiej-dw-196-od-granicy-miasta-do-zjazdu-do-centralnej-oczyszczalni-sciekow