5.1 Infrastruktura drogowa

5.1 Infrastruktura drogowa

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.10.2016 do 31.12.2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Nabór ogłasza nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-..

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.10.2016 do 31.12.2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Nabór ogłasza nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 dla projektów umieszczonych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Nowoczesna komunikacja” Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2020-12-31

Miejsce składania wniosków

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sekretariat Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 202,

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Wersja elektroniczna:

Wnioski o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku.

Wersja papierowa:

Wnioski o dofinansowanie projektu (w dwóch oryginałach wraz z załącznikami) należy składać w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sekretariat Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 202, w godzinach pracy urzędu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków uprawniony jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego (w tym wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach) dla projektów znajdujących się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 i dla których podpisane zostały Umowy wstępne (Pre-umowy).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór obejmuje projekty z zakresu wskazanego w pkt. 10 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” tj. budowa lub przebudowa dróg wojewódzkich poza obszarem KOF, stanowiących połączenie z siecią dróg krajowych, ekspresowych, autostrad oraz z ośrodkami miejskimi w sąsiednich regionach, w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach jako element większego kompleksowego projektu m.in.: przebudowa skrzyżowań kolizyjnych na bezkolizyjne, budowa chodników, wysp, azyli dla pieszych, zatok autobusowych, etc. Projekty z zakresu dróg powinny, tam gdzie to możliwe uwzględniać budowę ścieżek rowerowych. W przypadku budowy/przebudowy dróg rowerowych/ścieżek rowerowych należy stosować/zaprojektować konstrukcję nawierzchni inną niż z kostki betonowej (np. z mieszanek asfaltowych, z mastyksu grysowego, tartanu lub na bazie żywic syntetycznych) zapewniającą większą trwałość, efektywność oraz bezpieczeństwo i komfort podróżujących. Jednocześnie zakres projektu może uwzględniać budowę i inne roboty budowlane w zakresie infrastruktury ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne, urządzenia gospodarki wodno-ściekowej, przejścia dla zwierząt, zieleń izolacyjna), które stanowią działania mitygacyjne i kompensacyjne w zakresie ochrony Środowiska przyrodniczego. Projekty powinny uwzględniać rozwiązania zapewniające odporność i adaptację do zmian klimatu. W ramach działania nie będą wspierane prace remontowe i prace dotyczące bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej. Ponadto przebudowane/budowane drogi mają zapewnić standard nośności na poziomie minimum 115 kN/oś. Możliwe jest wsparcie inwestycji w drogi lokalne na zasadach zapisanych w Umowie Partnerstwa tj. wówczas, gdy zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi. Ponadto inwestycje te nie mogą stanowić więcej niż 15% alokacji programu przeznaczonej na transport drogowy. W ramach działania możliwe jest dofinansowanie projektu polegającego na prostym włączeniu drogi wojewódzkiej lub lokalnej w drogę krajową. Poprzez proste włączenie drogi wojewódzkiej lub lokalnej w drogę krajową należy rozumieć skrzyżowanie jednopoziomowe. Zakres interwencji w obrębie pasa drogi krajowej powinien ograniczać się jedynie do ściśle niezbędnej przebudowy istniejącej drogi w miejscu połączenia z drogą wojewódzką lub lokalną. W przypadku projektów dotyczących połączenia wykraczającego poza proste włączenie drogi wojewódzkiej lub lokalnej w drogę krajową, koszty samego połączenia są niekwalfikowalne. Projekty kwalifikujące się do wsparcia w ramach tego działania dotyczą ciągów drogowych, które posiadają lub będą posiadały (w przypadku budowy) status dróg publicznych zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 260), spełniają wymogi m.in. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124), oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735 z póź. zm.), i które wynikają z Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Wymogi formalne i kryteria oceny formalnej (PDF 820 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 95% (środki UE w wysokości 85% + środki z budżetu państwa w wysokości 10%) dla projektów ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Świętokrzyskiego, dla projektów nieujętych w Kontrakcie Terytorialnym za zgodą właściwego Ministra,  85% dla pozostałych projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

109 713 464,00 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 561 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie (PDF 847 KB)

Instrukcja wypełnienia wniosku (PDF 6 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o dofinansowaniu Projektu z EFRR (PDF 593 KB)

Załącznik do Decyzji o dofinansowaniu Projektu z EFRR (PDF 1 MB)

Pozostałe dokumenty (RAR 21 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek zawarte w regulaminie konkursu (PDF 561 KB)

Pytania i odpowiedzi

Regulamin naboru dostępny jest również w Sekretariacie Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe informacje można również uzyskać w Oddziale Wdrażania Projektów I pod numerami telefonów: 41 365 81 12, 41 365 81 11, 41 365 81 13, 41 365 81 14, 41 365 81 39.

Dodatkowych informacji udzielają:

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440).

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74).

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Link do konkursu na stronie RPOWŚ 2014-2020