5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

PLANOWANY data naboru wniosków od 18.11.2016 do 31.01.2017 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Poprawa efektywności energetyc..

PLANOWANY data naboru wniosków od 18.11.2016 do 31.01.2017

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Konkurs nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16. Nabór trwa do 31.01.2017 r. do godziny 15:00:00.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020 (LSI2014).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

– Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

– Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

1. Głęboką termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach.

2. Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

3. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych.

4. Budowę i przebudowę/wymianę źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).

5. Przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

W ramach ww. typów projektów polegających na poprawie efektywności energetycznej możliwa jest budowa/rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).

Ponadto jednym z elementów projektu może być wprowadzenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile wynika to z audytu energetycznego).Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkurs (PDF 1 MB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa 65%, średnie przedsiębiorstwa 55%, spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 45%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 118 310 734,67 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 11 831 073, 46 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 2 MB).

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 15 MB).

Inne dokumenty:

Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania RPO WL na lata 2014-2020 w zakresie EFRR Tom II – działania wdrażane przez LAWP w Lublinie – projekt (PDF 2 MB).

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (PDF 195 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu (PDF 2 MB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu (PDF 2 MB).

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie RPO WL.