5.1 Programy profilaktyczne (2)

5.1 Programy profilaktyczne (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 10.05.2017 do 31.05.2017 Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (konkurs nr P..

PLANOWANY data naboru wniosków od 10.05.2017 do 31.05.2017

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-004/17).

W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie Ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób naczyń mózgowych, stanowiącego załącznik nr 18 do Regulaminu.

Wartość alokacji: 15 000 000,00 PLN

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej ok. 3 miesiące.

Miejsce składania wniosków

Wnioski mogą być złożone za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Adres IOK:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00‐952 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu (załącznik 3 do Regulaminu): w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie może być:

  1. Uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
  2. Medyczny instytut badawczy działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
  3. Szpital kliniczny lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie neurologii lub kardiologii.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zakres zadań możliwych do realizacji w ramach przedmiotowych projektów dotyczy wdrożenia Ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Wnioskodawca może sfinansować:

1. Świadczenia zdrowotne, które będą udzielane w ramach wdrażania Ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych,

2. Działania edukacyjne, które będą realizowane w ramach profilaktyki pierwotnej mające na celu:

– zwiększenie wiedzy o chorobach naczyń mózgowych wśród pracowników ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz wśród grupy docelowej;

– podniesienie świadomości – zwiększenie świadomości grupy docelowej projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów chorób naczyń mózgowych,

3. Utworzenie i prowadzenie platformy współpracy. Platforma ma służyć nawiązaniu i prowadzeniu współpracy z lekarzami POZ, osobami decyzyjnymi i organizacjami skupiającymi pacjentów z chorobami naczyń mózgowych oraz ewentualnie innymi interesariuszami.

4. Zakup sprzętu medycznego umożliwiającego realizację świadczeń zdrowotnych w ramach profilaktyki wtórnej, które będą udzielane w ramach wdrażania Ogólnopolskiego program profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Wnioskodawca może dokonać zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach programu polityki zdrowotnej w ramach limitu środków na zakup środków trwałych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Priorytetu V PO WER na 2017 r., określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 822 KB)

Załącznik 1 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 (PDF 795 KB)

Załącznik 2 – Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 dla wnioskodawców/beneficjentów (PDF 4 MB)

Załącznik 3 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 439 KB)

Załącznik 4 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 714 KB)

Załącznik 5 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER (PDF 465 KB)

Załącznik 6 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 605 KB)

Załącznik 7 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 493 KB)

Załącznik 8 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 493 KB)

Załącznik 9 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 499 KB)

Załącznik 10 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 503 KB)

Załącznik 11 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT (PDF 424 KB)

Załącznik 12 – Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług (PDF 214 KB)

Załącznik 13 – Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (PDF 2 MB)

Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PDF 277 KB)

Załącznik 15 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (PDF 601 KB)

Załącznik 16 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (PDF 285 KB)

Załącznik 17 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER (PDF 437 KB)

Załącznik nr 18 – Ogólnopolski program profilaktyki chorób naczyń mózgowych (PDF 1 MB)

Załącznik nr 19 – Zestawienie stawek jednostkowych (PDF 496 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 3 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 439 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 4 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 714 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail: naczyniamozgowe@mz.gov.pl

Linki

www.zdrowie.gov.pl