5.1 Programy profilaktyczne

5.1 Programy profilaktyczne

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.12.2016 do 20.01.2017 Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (konkurs nr P..

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.12.2016 do 20.01.2017

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16).

W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi, stanowiącego załącznik nr 18 do Regulaminu.

Wartość alokacji: 15 000 000,00 PLN

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej ok. 3 miesiące.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00‐952 Warszawa

do Kancelarii MZ od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu (załącznik 3 do Regulaminu):

a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz

b) w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście lub listem poleconym/pocztą kurierską) w siedzibie IOK albo

za pośrednictwem skrzynki podawczej MZ w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być:

  1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
  2. medyczny instytut badawczy działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
  3. szpital kliniczny lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: onkologiczne leczenie skojarzeniowe (tzn. udziela świadczeń łącznie w zakresie chemioterapii, chirurgii onkologicznej oraz radioterapii).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi.

Wydatki bezpośrednie muszą ściśle odnosić się do realizacji działań związanych z realizacją programu polityki zdrowotnej.

Wnioskodawca może sfinansować:

świadczenia zdrowotne w ramach profilaktyki wtórnej, które będą udzielane w ramach wdrażania Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi;

– działania edukacyjne, które będą realizowane w ramach profilaktyki pierwotnej mające na celu:

  • zwiększenie wiedzy o nowotworach głowy i szyi wśród pracowników ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz wśród grupy docelowej;
  • podniesienie świadomości – zwiększenie świadomości grupy docelowej projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów głowy i szyi;

– utworzenie i prowadzenie platformy współpracy

Platforma ma służyć nawiązaniu i prowadzeniu współpracy z lekarzami POZ, osobami decyzyjnymi i organizacjami skupiającymi pacjentów z nowotworami głowy i szyi oraz ewentualnie innymi interesariuszami,

– realizację programu wsparcia emocjonalnego

Program ma zapewnić wsparcie emocjonalne dla chorych leczonych z powodu nowotworu głowy i szyi i ich rodzin poprzez organizację spotkań edukacyjnych dla nich m.in. nt. radzenia sobie z chorobą na każdym etapie leczenia oraz po nim.

Wnioskodawca może sfinansować także następujące działania:

– zakup sprzętu medycznego umożliwiającego realizację świadczeń zdrowotnych w ramach profilaktyki wtórnej, które będą udzielane w ramach wdrażania Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi

Wnioskodawca może dokonać zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach programu polityki zdrowotnej w ramach limitu środków na zakup środków trwałych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Priorytetu V PO WER na 2016 r., określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 15 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załącznik 1 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 (PDF 795 KB)

Załącznik 2 – Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów (PDF 4 MB)

Załącznik 3 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 439 KB)

Załącznik 4 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Załącznik 5 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER (PDF 236 KB)

Załącznik 6 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 733 KB)

Załącznik 7 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 325 KB)

Załącznik 8 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 319 KB)

Załącznik 9 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 323 KB)

Załącznik 10 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 323 KB)

Załącznik 11 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT (PDF 554 KB)

Załącznik 12 – Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług (PDF 215 KB)

Załącznik 13 – Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (PDF 2 MB)

Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PDF 1 MB)

Załącznik 15 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (PDF 601 KB)

Załącznik 16 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (PDF 278 KB)

Załącznik 17 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER (PDF 376 KB)

Załącznik nr 18 – Ogólnopolski program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi (PDF 2 MB)

Załącznik nr 19 – Zestawienie stawek jednostkowych (PDF 529 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 3 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 439 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 4 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia MZ wysyłając pytanie na adres mailowy: nowotwory.gs@mz.gov.pl lub telefonicznie pod nr: 22 53 00 265 oraz 22 53 00 251.

Linki

www.zdrowie.gov.pl