5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy / 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (1)

5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy / 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.03.2019 do 09.04.2019 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa, w rama..

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.03.2019 do 09.04.2019

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.02.02-IZ.00-22-001/19.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu (DOCX 258 KB) dostępnym poniżej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do września 2019 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 1 ,

80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 243)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

  • w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej.

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu. (DOCX 258 KB)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

3) instytucje rynku pracy,

4) związki zawodowe,

5) instytucje pomocy i integracji społecznej,

6) instytucje edukacyjne,

7) szkoły wyższe,

8) IOB,

9) izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,

10) przedsiębiorcy,

11) ROT/LOT,

12) organizacje pozarządowe,

13) podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) Projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy oraz na poprawę sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), realizowane w postaci kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez:

a) usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne), obejmujące m.in:

i) wsparcie psychologiczno-doradcze,

ii) indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,

iii) pośrednictwo pracy,

iv) warsztaty lub szkolenia, m.in. w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych

b) usługi służące zdobyciu kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, obejmujące m.in.:

i) kursy, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i kompetencji niezbędnych na rynku pracy,

ii) staże, praktyki służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu

c) wsparcie stanowiące zachętę do zatrudnienia, obejmujące m.in:

i) pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia,

ii) wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem), w tym w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

iii) zatrudnienie wspomagane realizowane przy udziale trenera pracy w zakresie zdiagnozowanych potrzeb osoby z niepełnosprawnościami, w tym finansowanie pracy asystenta osoby z niepełnosprawnościami.

2) Projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy oraz na poprawę sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) mające na celu podnoszenie mobilności przestrzennej (regionalnej i ponadregionalnej), realizowane w szczególności poprzez tworzenie zachęt do podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania, (realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1), obejmujących m.in.:

a) pokrycie kosztów dojazdu, w tym dojazdu do pracy, na rozmowy kwalifikacyjne itp.,

b) dodatek relokacyjny.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 5.2.2.przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 2b do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu. (DOCX 258 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: – maksymalne współfinansowanie ze środków EFS – 85%- krajowy wkład publiczny (budżet państwa) – 10%

Wkład własny beneficjenta wynosi 5% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi[1] 8 631 476,47 PLN, w tym:

1) środki EFS w wysokości 7 722 900,00 PLN,krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 908 576,47 PLN.

[1]Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR 4,2905PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 258 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu (7Z 4 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 209 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 498 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie – ryczałt (DOC 443 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym. Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu. (DOCX 258 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op5.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93. Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”. W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi. IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.