5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (2)

5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 15.07.2016 do 30.09.2016 Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Działanie 5.2 Działania projakościowe..

PLANOWANY data naboru wniosków od 15.07.2016 do 30.09.2016

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (konkurs nr POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16).

W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia.

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolność analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia.

Wartość alokacji: 25 000 000,00 PLN

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej ok. 3 miesiące.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Zdrowia,

ul. Miodowa 15,

00‐952 Warszawa

do Kancelarii MZ od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu (załącznik 3 do Regulaminu):

a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz

b) w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku

albo

za pośrednictwem skrzynki podawczej MZ w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać:

  • osobiście,
  • kurierem,
  • lub pocztą.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektów mogą się ubiegać podmioty, prowadzące działalność szkoleniową w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, w tym uczelnie, które w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przeszkoliły co najmniej 200 osób – pracowników podmiotów leczniczych – w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia. Przystępując do konkursu Projektodawca musi posiadać co najmniej 2 pozytywne rekomendacje od podmiotów korzystających ze szkoleń w tematyce objętej konkursem.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują szkolenia dla pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolność analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia.

Wsparcie edukacyjne w ramach projektu może dotyczyć różnych zagadnień z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, niemniej konieczne jest, aby co najmniej 30% godzin przedmiotowego wsparcia dla każdego z uczestników w ramach projektu dotyczyło zagadnień związanych z:

a) rozwojem zdolności analitycznych oraz audytu wewnętrznego pracowników sektora ochrony zdrowia oraz

b) działaniami antykorupcyjnymi (postępowanie antykorupcyjne, przejawy działań nieetycznych, metody zwalczania korupcji, utrwalenie pozytywnych wzorców zachowań w przypadku wystąpienia zjawisk niepożądanych) adresowanymi m.in. do osób zatrudnionych w pionach administracyjnych podmiotów leczniczych oraz lekarzy i managerów ochrony zdrowia, w tym osób zajmujących się zamówieniami publicznymi.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Priorytetu V PO WER na 2016 r., określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 25 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załącznik 1 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 (PDF 861 KB)

Załącznik 2 – Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów (PDF 4 MB)

Załącznik 3 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 506 KB)

Załącznik 4 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 794 KB)

Załącznik 5 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER (PDF 235 KB)

Załącznik 6 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 896 KB)

Załącznik 7 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 326 KB)

Załącznik 8 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 322 KB)

Załącznik 9 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 323 KB)

Załącznik 10 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 324 KB)

Zalacznik_11_Oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_VAT (DOC 222 KB)

Załącznik 12 – Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług (PDF 350 KB)

Załącznik 13 – Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (PDF 2 MB)

Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PDF 1 MB)

Załącznik 15 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (PDF 619 KB)

Załącznik 16 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (PDF 284 KB)

Załącznik 17 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER (PDF 376 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 3 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 506 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 4 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 794 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail: szkoleniaefs@mz.gov.pl

Linki

Strona Instytucji Ogłaszającej Konkurs: www.zdrowie.gov.pl