5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (3)

5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 30.06.2017 Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 30.06.2017

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych nr POWR.05.02.00-IP.05-00-008/17.

W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: Działania projakościowe dedykowane podmiotom świadczącym podstawową opiekę zdrowotną.

Przedmiotem konkursu jest realizacja projektów służących wdrożeniu w placówkach podstawowej opiece zdrowotnej rozwiązań organizacyjnych poprawiających jakość funkcjonowania tych podmiotów. Charakter realizowanych działań nie może dotyczyć przygotowania podmiotu leczniczego do uzyskania akredytacji w rozumieniu przepisów ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia. Możliwość akredytowania podmiotu POZ może zostać osiągnięta w ramach projektu pn. „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie.

Celem konkursu jest poprawa funkcjonowania podmiotów POZ oraz jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Wartość alokacji: 25 900 000,00 PLN

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej ok. 3 miesiące.

Miejsce składania wniosków

Adres IOK:

Ministerstwo Zdrowia,

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia,

ul. Miodowa 15,

00‐952 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 29 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. na formularzu zgodnym z załącznikiem 3 do Regulaminu w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie należy uznaje się datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być:

  1. podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub
  2. partner społeczny (zgodnie z definicją zawartą w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój) reprezentujący interesy i zrzeszający podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zakres działań możliwych do realizacji w ramach przedmiotowych projektów dotyczy przygotowania i wdrożenia działań projakościowych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Wydatki bezpośrednie mogą dotyczyć realizacji działań związanych z:

1. opracowaniem i wdrożeniem narzędzi oceny jakości/zadowolenia pacjentów z usług medycznych świadczonych w podmiotach leczniczych objętych projektem udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

2. organizacją spotkań w zakresie edukacji zdrowotnej (grupowych lub indywidualnych) dla pacjentów podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna objętych projektem.

Realizacja ww. działań może obejmować np.:

a) organizację kampanii informacyjno-edukacyjnych i programów edukacyjnych, dedykowanych populacji objętej opieką podmiotu udzielającego świadczeń z zakresu POZ;

b) opracowywanie planów działań profilaktycznych, z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych i potrzeb zdrowotnych populacji objętej opieką (programy profilaktyczne skierowane do dzieci, osób starszych, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, osób z grupy ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, choroby nowotworowe).

3. opracowaniem i wdrożeniem programu rozwoju kadr podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w szczególności realizację szkoleń personelu obsługowego (np. rejestratorki) w zakresie obsługi klienta (w tym w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych), praw pacjenta, zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, programów profilaktycznych (zadanie obligatoryjne).

Realizacja ww. działań może obejmować np.:

a) szkolenia dla pracowników POZ związane z wdrożeniem rozwiązań organizacyjnych poprawiających jakość funkcjonowania placówki;

b) szkolenia związane merytorycznie z wykonywaniem zadań na rzecz podstawowej opieki zdrowotnej;

c) wymianę dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania POZ (np.: wizyty studyjne z udziałem pracowników zatrudnionych u Wnioskodawcy)

d) promowanie zatrudniania w podmiotach objętych wsparciem projektowym personelu pomocniczego (rejestratorek/ sekretarek medycznych), w celu odciążenia personelu medycznego POZ czynnościami administracyjnymi i technicznymi (zatrudnienie dodatkowej osoby w ograniczonym wymiarze czasu pracy, której zadaniem byłoby prowadzenie punktu informacyjnego o możliwości skorzystania z programów profilaktycznych realizowanych zarówno w POZ jak i innych jednostkach systemu opieki zdrowotnej, itp.);

4. opracowaniem i wdrożeniem narzędzi współpracy lekarzy POZ pracujących w podmiotach leczniczych objętych projektem udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z lekarzami zatrudnionymi w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Realizacja ww. działań musi odpowiadać założeniom określonym w przepisach ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Wnioskodawca może np. wskazać w treści wniosku o dofinansowanie, że:

– podmioty udzielające świadczeń z zakresu POZ, objęte wsparciem projektowym, zapewnią współpracę ze specjalistami w obszarze zdrowia publicznego, w szczególności psychologiem i dietetykiem, w celu zapewnienia kompleksowości i ciągłości sprawowanej opieki;

– będzie promował wdrażanie efektywnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych dedykowanych:

a) pacjentom (np. porady telefoniczne realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, system elektronicznej rejestracji wizyt),

b) usprawnieniu przepływu informacji pomiędzy POZ i AOS (telekonsultacje, elektroniczny obieg dokumentacji medycznej), jak również POZ i pracowniami diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej (elektroniczna wymiana informacji medycznej, bez konieczności pośrednictwa pacjenta, tj. osobistego odbioru wyniku zleconego badania).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Priorytetu V PO WER na 2017 r., określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 25 900 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załącznik 1 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 (PDF 795 KB)

Załącznik 2 – Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów (PDF 4 MB)

Załącznik 3 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 439 KB)

Załącznik 4 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Załącznik 5 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER (PDF 236 KB)

Załącznik 6 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 842 KB)

Załącznik 6a – Wzór karty negocjacji wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 457 KB)

Załącznik 7 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 520 KB)

Załącznik 8 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 521 KB)

Załącznik 9 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 518 KB)

Załącznik 10 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 521 KB)

Załącznik 11 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT (PDF 554 KB)

Załącznik 12 – Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług (PDF 204 KB)

Załącznik 13 – Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (PDF 2 MB)

Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PDF 1 MB)

Załącznik 15 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (PDF 601 KB)

Załącznik 16 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (PDF 278 KB)

Załącznik 17 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER (PDF 381 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 3 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 439 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 4 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia MZ wysyłając pytanie na adres mailowy: jakoscpoz@mz.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami: 022/530 02 51; 022/530 03 06.

Linki

www.zdrowie.gov.pl