5.2 Gospodarka wodno-ściekowa (1)

5.2 Gospodarka wodno-ściekowa (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2016 do 09.11.2016 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2016 do 09.11.2016

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów: KONKURS NR RPWM.05.02.00-IP.02-28-002/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów,Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn,

w poniedziałek w godzinach od 8.00 – 16.00,

od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu) w Sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn, w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym trwałym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl , używając funkcji: „wyślij wniosek” (odnośnik: Maks 2, Lokalny System Informatyczny).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej – projekty służące rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, umiejscowione na terenie aglomeracji (w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG) od 2 do 10 tys. RLM, w szczególności projekty polegające na:

Zadanie 1:budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych,

Zadanie 2: budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji związanych z gospodarką osadami ściekowymi,

Zadanie 3:budowa i modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej (dopuszczalny jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową),

Zadanie 4:budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia i stacje uzdatniania wody), z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i Racjonalne Wykorzystanie Zasobów Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

46193536,50 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursowy 5.2 wrzesień 2016 (DOC 334 KB)

Ogłoszenie 5.2 wrzesień 2016 (DOC 111 KB)

Załącznik 1 instrukcja do studium wykonalności (DOCX 226 KB)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku (DOCX 167 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników (DOC 3 MB)

Załącznik 4 Karta weryfikacji wymogów formalnych (DOCX 63 KB)

Załącznik 5 Karta z definicjami wymogów formalnych (DOCX 65 KB)

Załącznik 6 Lista sprawdzająca do 5.2 wymogi formalne (XLS 153 KB)

Załącznik 7 Karta oceny kryteriów formalnych (DOCX 66 KB)

Załącznik 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych (DOCX 67 KB)

Załącznik 9 lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów formalnych (XLS 99 KB)

Załącznik 10 Karta oceny kryteriów merytorycznych (DOCX 67 KB)

Załącznik 11 Karta z definicjami merytorycznych (DOCX 67 KB)

Załącznik 12 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów (XLS 125 KB)

Załącznik 13 Karty oceny kryteriów merytorycznych (DOCX 73 KB)

Załącznik 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych (DOCX 74 KB)

Załącznik 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów (DOCX 106 KB)

Załącznik 16 Lista sprawdzająca do umowy (DOC 143 KB)

Załącznik 18 wzór aneksu do umowy o dofinansowanie (DOC 78 KB)

Załącznik 19 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (DOCX 159 KB)

Załącznik 20 Regulaminu Instrukcja zabezpieczenia umowy (DOCX 133 KB)

Arkusz_uniwersalny_do_analizy_finansowo_ekonomicznej (XLSX 383 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 109 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 17 Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 213 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedury odwoławczej zawiera Regulamin konkursu nr RPWM.05.02.00-IP.02-28-002/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów,Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa (§14 Procedury odwoławcze) Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53-68 Ustawy wdrożeniowej

Ustawa wdrożeniowa

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

ul. Głowackiego 17, 10-554 Olsztyn,

tel. 89 521-94-85,

89 521-94-86,

89 521-94-82,

89 521-94-83,

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5/punkty-informacyjne

Linki

http://rpo.warmia.mazury.pl/plik/206/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2014-2020