5.2 Gospodarka wodno-ściekowa (2)

5.2 Gospodarka wodno-ściekowa (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.02.2017 do 20.04.2017 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.02.2017 do 20.04.2017

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów: KONKURS NR RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów,Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn,

w poniedziałek w godzinach od 8.00 – 16.00,

od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu) w Sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn, w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym trwałym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, używając funkcji: „wyślij wniosek” (odnośnik: Maks 2, Lokalny System Informatyczny).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej – projekty służące rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, umiejscowione na terenie aglomeracji (w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG) od 2 do 10 tys. RLM, w szczególności projekty polegające na:

Zadanie 1: budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych,

Zadanie 2: budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji związanych z gospodarką osadami ściekowymi,

Zadanie 3: budowa i modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej (dopuszczalny jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową),

Zadanie 4: budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia i stacje uzdatniania wody), z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i Racjonalne Wykorzystanie Zasobów Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020.

Szczegółowy opis osi priorytetowej

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

53235416,17 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursowy 5.2 styczeń 2017 (DOC 335 KB)

ogłoszenie 5.2 styczeń 2017 (DOC 111 KB)

Załącznik 1 instrukcja do studium wykonalności (DOCX 218 KB)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku (DOC 380 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników (DOC 3 MB)

Załącznik 4 Karta weryfikacji wymogów formalnych (DOCX 63 KB)

Załącznik 5 Karta z definicjami wymogów formalnych (DOCX 65 KB)

Załącznik 6Lista sprawdzająca do 5.2 wymogi formalne (XLS 154 KB)

Załącznik 7 Karta oceny kryteriów formalnych (DOCX 66 KB)

Załącznik 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych (DOCX 68 KB)

Załącznik 9 lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów formalnych (XLS 99 KB)

Załącznik 10 Karta oceny kryteriów merytorycznych (DOCX 67 KB)

Załącznik 11 Karta z definicjami merytorycznych (DOCX 67 KB)

Załącznik 12 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów (RTF 2 MB)

Załącznik 13 Karty oceny kryteriów merytorycznych (DOCX 73 KB)

Załącznik 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych (DOCX 75 KB)

Załącznik 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów (DOCX 109 KB)

Załącznik 16 Lista sprawdzająca do umowy (DOC 144 KB)

Załącznik 18 wzór aneksu do umowy o dofinansowanie (DOC 79 KB)

Załącznik 19 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (DOCX 159 KB)

Załącznik 20 Regulaminu Instrukcja zabezpieczenia umowy (DOC 373 KB)

Arkusz uniwersalny do analizy finansowo ekonomicznej (XLSX 383 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 98 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 17 Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 939 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedury odwoławcze zawiera Regulamin konkursu nr RPWM.05.02.00-IP.02-28-002/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów,Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa (§14 Procedury odwoławcze) Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53-68 Ustawy wdrożeniowej

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

ul. Głowackiego 17, 10-554 Olsztyn,

tel. 89 521-94-85, 89 521-94-86,

89 521-94-82, 89 521-94-83,

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Linki

http://wfosigw.olsztyn.pl/srodki-unijne/

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1643/dzialanie-52-gospodarka-wodno-sciekowa