5.2 Infrastruktura kolejowa (1)

5.2 Infrastruktura kolejowa (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.08.2017 do 29.12.2017 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Nabór ogłasza nabór nr RPSW.05.02.00-I..

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.08.2017 do 29.12.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Nabór

ogłasza nabór nr RPSW.05.02.00-IZ.00-26-152/17 dla projektów umieszczonych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Nowoczesna komunikacja” Działania 5.2 „Infrastruktura kolejowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2018

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sekretariat Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 202

Sposób składania wniosków

Wersja elektroniczna:

Wnioski o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku.

Wersja papierowa:

Wnioski o dofinansowanie projektu (w dwóch oryginałach wraz z załącznikami) należy składać w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sekretariat Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 202, w godzinach pracy urzędu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Nabór skierowany jest do zarządców infrastruktury kolejowej dla projektów znajdujących się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 i dla których podpisane zostały Umowy wstępne (Pre-umowy).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru wsparcie znajdą przedsięwzięcia realizowane na obszarze Województwa Świętokrzyskiego z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury kolejowej poza siecią TEN-T.

W ramach naboru nie będą wspierane inwestycje obejmujące prace remontowe, jak również dotyczące bieżącego utrzymania infrastruktury.

Projekty powinny być zgodne z Programem Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, będącym dokumentem przygotowanym w ramach spełnienia warunku ex-ante.

Kryteria wyboru projektów

Wymogi formalne i kryteria oceny formalnej (PDF 820 KB)

Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych (PDF 236 KB)

Wzór karty oceny formalnej EFRR (PDF 546 KB)

Wzór karty oceny merytorycznej EFRR (XLS 295 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu z EFRR wynosi:

  • w przypadku projektów niegenerujących dochodu – 85% kosztów kwalifikowalnych;
  • w przypadku projektów generujących dochód – zgodnie z wyliczeniem luki finansowej, ale nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 36 380 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin (PDF 447 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór formularza wniosku EFRR (PDF 847 KB)

Instrukcja wypełnienia wniosku EFRR (PDF 6 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu EFRR (PDF 620 KB)

Załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie projektu EFRR (PDF 1 MB)

Załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie projektu EFRR – word (DOCX 72 KB)

Załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie projektu EFRR- pdf (PDF 358 KB)

Pozostałe dokumenty (RAR 21 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza dostępna w regulaminie (PDF 447 KB) konkursu

Pytania i odpowiedzi

Regulamin naboru dostępny jest również w Sekretariacie Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe informacje można również uzyskać w Oddziale Wdrażania Projektów I pod numerami telefonów: 41 365 81 12, 41 365 81 11, 41 365 81 13, 41 365 81 14.

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020