5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych

5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2016 do 08.09.2016 Nr naboru RPPK.05.02.00-IZ.00-18-001/16 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2016 do 08.09.2016

Nr naboru RPPK.05.02.00-IZ.00-18-001/16

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna

Działanie 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić, za pomocą udostępnionego do tego celu Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020), dostępnego pod adresem https://gw.podkarpackie.pl/

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z: Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014 – 2020,Regulaminem konkursu Regulamin konkursu udostępniony został na stronie http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorstwa zarządzające infrastrukturą terminali przeładunkowych lub prowadzące działalność gospodarczą związaną z magazynowaniem i działalnością wspomagającą transport.

Przez przedsiębiorstwo należy rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, tj. podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty dotyczące infrastruktury terminali przeładunkowych nie należących do sieci TENT, w tym:

  1. budowa, przebudowa lub modernizacja terminali przeładunkowych wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą towarzyszącą,
  2. budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury technicznej lub operacyjnej, w tym placów składowych i przeładunkowych, magazynów, parkingów, dróg wewnętrznych,
  3. zakup lub modernizacja urządzeń wykorzystywanych wyłącznie przy świadczeniu usług przewozowych/przeładunkowych,
  4. zakup lub modernizacja systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy świadczeniu usług przewozowych/przeładunkowych.

Celem konkursu jest zwiększenie ilości przewozów towarowych LHS na stacji Wola Baranowska oraz zapewnienie dodatkowej zdolności przerobowej terminali przeładunkowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014 – 2020, działanie 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych, pkt. 24.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

42 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 334 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 5 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 526 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 12 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w § 17 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

Pani Agnieszka Rudy, tel. 17 747 66 42

Pani Teresa Chlebek, tel. 17 747 66 42

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29

Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31

Linki

Link do ogłoszenia na stronie rpo.podkarpackie.pl

Lokalny System Informatyczny RPO WP

Przejdź na stronę ogłoszenia