5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi (1)

5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi (1)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego nabór wniosków o dofinansowanie...

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego nabór wniosków o dofinansowanie…