5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2016 do 31.05.2017 Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2016 do 31.05.2017

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik/listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w siedzibie

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia 1 egzemplarza wersji papierowej i elektronicznej wniosku o dofinansowanie.

Dopuszczalne jest złożenie wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich (forma prawna – kod 116, 117);
  • Spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej na wynajmowaniu/leasingu taboru kolejowego (tzw. ROSCO – rolling Stock leasing companies) (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124);
  • Jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki stowarzyszenia i porozumienia, lub działające w ich imieniu jednostki i spółki specjalnego przeznaczenia (forma prawna – kod 403, kod 430, kod 431).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Kolej poza TEN-T (zakupiony lub zmodernizowany tabor porusza się po liniach kolejowych, wśród których ponad 40% ich długości leży poza siecią TEN-T):unowocześnienie (zakup lub modernizacja) taboru kolejowego do realizacji przewozów pasażerskich o charakterze ponadregionalnym, wraz z niezbędną infrastrukturą służącą jego utrzymaniu, w tym taboru i urządzeń niezbędnych do przygotowania składów/pociągów dla ruchu pasażerskiego (np. lokomotywy manewrowe);
  • Kolej miejska:unowocześnienie (zakup lub modernizacja) taboru kolejowego do realizacji przewozów pasażerskich o charakterze aglomeracyjnym, wraz z niezbędną infrastrukturą służącą jego utrzymaniu, w tym taboru i urządzeń niezbędnych do przygotowania składów/pociągów dla ruchu pasażerskiego (np. lokomotywy manewrowe).

Kryteria wyboru projektów

Zgodnie ze "Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020" dla działania 5.2.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 50 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 030 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z art. 6 Regulaminu konkursu dla działania 5.2.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać na e-mail: konkurs5@cupt.gov.pl.

Linki

http://www.cupt.gov.pl/?id=2200