5.2 Transport kolejowy

5.2 Transport kolejowy

AKTUALNY data naboru wniosków od 31.08.2018 do 28.09.2018 WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓWW TRYBIE POZAKONKURSOWYMREGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY– LUBUSKIE 2020OŚ PRIORYTETOWA 5 TRANSPORTDZIAŁANIE 5.2 Transport kolejowyWEZWANIE Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P02/18(Wezwanie nie dotyczy projektów obję..

AKTUALNY data naboru wniosków od 31.08.2018 do 28.09.2018

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓWW TRYBIE POZAKONKURSOWYMREGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY– LUBUSKIE 2020OŚ PRIORYTETOWA 5 TRANSPORTDZIAŁANIE 5.2 Transport kolejowyWEZWANIE Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P02/18(Wezwanie nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis).

Instytucją Organizującą Nabór (ION) jest Zarząd Województwa Lubuskiego. Funkcję InstytucjiZarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 (IZ RPO-L2020) pełni ZarządWojewództwa Lubuskiego (ZWL), której zadania wykonują merytoryczne komórki UrzęduMarszałkowskiego Województwa Lubuskiego, w tym zadania:

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2018

Miejsce składania wniosków

Formularze wniosków wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek: od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30, w Punkcie Przyjęć Wniosków w:Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Departamencie Programów Regionalnych ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,65-043 Zielona Góra(główny hol budynku – parter)

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego(LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

Sposób składania wniosków

– formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć w wersji elektronicznej (za pośrednictwem systemu LSI2020) i papierowej(w 1 egzemplarzu);

– pozostałe załączniki/oświadczenia (wskazane w punkcie 11 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej) należy umieścić, a następnie przesłać tylko za pośrednictwem systemu LSI2020.Załączane dokumenty należy opisać/nazwać w sposób umożliwiający identyfikację zawartości pliku.

– załączniki wypełnione i podpisane przez Wnioskodawcę oraz sporządzone przez właściwe urzędy lub instytucje (np.: zaświadczenia, odpisy) należy umieścić w systemie LSI2020w formie skanu (Studium Wykonalności może być umieszczone w systemie LSI2020 bez podpisów – w formacie pdf).

– w systemie LSI2020 należy także umieścić aneks obliczeniowy (w formie arkusza kalkulacyjnego), stanowiący część Studium wykonalności – nie jest wymagane dostarczenie tego arkusza w wersji papierowej. Aneks obliczeniowy umieszczony w systemie LSI2020 musi umożliwić weryfikację poprawności dokonanych wyliczeń (odblokowane formuły). Ponadto, musi zawierać wydzieloną część zawierającą założenia będące podstawą wyliczeń. Nie jest zasadne umieszczanie w formułach wyliczeń wartości liczbowych „dopisywanych” do treści formuł (np.odręczne „dopisywanie” stawki VAT itp.).

– wniosek3 w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym,przesyłką kurierską oraz osobiście, nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków(w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej). Wersję papierową wniosku należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie/paczce opisanej według poniższego wzoru:

Wzór opisu koperty

Po wysłaniu przez Wnioskodawcę dokumentów do IZ RPO, system LSI2020 nadaje automatycznie nr referencyjny wniosku oraz generuje i przesyła do Wnioskodawcy potwierdzenie złożenia formularza wniosku wraz z załącznikami za pośrednictwem systemu LSI2020.Wnioski złożone wyłącznie w wersji elektronicznej (za pośrednictwem systemu LSI2020) bądź tylko w wersji papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu (dotyczy projektów, które nie złożyły wniosków po wcześniejszym wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentów, zgodnie z art. 43 art. 1 Ustawy wdrożeniowej). W przypadku wystąpienia problemów ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w systemie LSI2020,Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 zamieści niezwłocznie na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl informację o sposobie postępowania w powyższym zakresie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach wezwania uprawnione jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wskazane w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Działania 5.2Transport kolejowy.W ramach niniejszego wezwania może zostać złożony projekt pn.: Modernizacja linii kolejowej nr 358Zbąszynek Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk – II etap.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach wezwania możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na inwestycję dotyczącą rewitalizacji sieci kolejowej o znaczeniu regionalnym doprowadzającą ruch w kierunku sieci TENT,polegającą na:- modernizacji linii kolejowej nr 358 Zbąszynek Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk – II etap

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:- uchwałą nr Nr 104/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 5.2 Transport kolejowy Typ I Rewitalizacja linii kolejowych tryb pozakonkursowy RPO-L2020; – uchwałą Nr 81/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 7 grudnia2017 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Wezwania oraz zostały zamieszczone n astronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.Ponadto, w zakresie przedmiotowego naboru tracą ważność postanowienia zawarte w następujących uchwałach. – nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) z późn. zm.; – nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno – horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) z późn. zm.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi: 85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu.Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych stanowimin. 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu – w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną. W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu. W ramach niniejszego wezwania nie mają zastosowania uproszczone metody rozliczania wydatków (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

59 276 960,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wezwanie 5.2 (PDF 318 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku (PDF 176 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Z uwagi na stosowanie trybu pozakonkursowego zapisy art. 53 i 54 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431) nie mają zastosowania.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: – Departament Programów Regionalnych: Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 21, 55)tel. 68 45 65 190 e-mail: m.szumacher@rpo.lubuskie.pl.

– Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:· e-mail: info@rpo.lubuskie.pl· telefoniczny: 68 45 65 119· osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra(pokój nr B.6, poziom „0”)

– Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:- e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)

– telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377- osobisty w siedzibie:Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-565-043 Zielona Góra(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro)

Linki

http://rpo.lubuskie.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow