5.3 Dziedzictwo kulturowe / 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI

5.3 Dziedzictwo kulturowe / 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI

AKTUALNY data naboru wniosków od 30.06.2017 do do wyczerpania alokacji Zarząd Województwa Śląskiego wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.05.03.02-IZ.01-24-179/17 w ramach poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI Ogłoszenie opubli..

AKTUALNY data naboru wniosków od 30.06.2017 do do wyczerpania alokacji

Zarząd Województwa Śląskiego wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.05.03.02-IZ.01-24-179/17 w ramach poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wyniki naboru 19.12.2017

19 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach naboru nr RPSL.05.03.02-IZ.01-24-179/17 dla poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI. Wybrany został projekt: Remont budynku kościoła p.w. Świętej Trójcy w Bytomiu złożony przez Parafię Rzymskokatolicka Świętej Trójcy z wnioskowanym dofinansowaniem w kwocie ponad 436 tysięcy zł.
Lista ocenionych wniosków o dofinansowanie RPSL.05.03.02-IZ.01-24-179/17

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.05.03.02-IZ.01-24-179/17

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

do 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46
Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie prześlij w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) z wykorzystaniem:
a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),
lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów są podmioty wskazane jako ich wnioskodawcy w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 1. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Typ 2. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów przynależnych do Szlaku Zabytków Techniki.W ramach 1. i 2. typu projektu wsparciem objęte będą obiekty przeznaczone na cele kulturalne

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020, przedstawione w załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 032 617,99 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkurs

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu [wersja aktualna]

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu wraz z zasadami [wersja aktualna]

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu [wersja aktualna]

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 1 ustawy wdrożeniowej projektom wybieranym w trybie pozakonkursowym, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, nie przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownej weryfikacji złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów: 032 77 40 172 032 77 40 193 032 77 40 194 032 77 40 418. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020