5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych

5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.04.2017 do 30.06.2017 Nr naboru RPPK.05.03.00-IZ.00-18-002/17 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.04.2017 do 30.06.2017

Nr naboru RPPK.05.03.00-IZ.00-18-002/17

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla którego skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna

Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dostępnym na stronie internetowej https://gw.podkarpackie.pl/.

Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

  • Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP),
  • Regulaminem naboru.
    Regulamin naboru udostępniony został na stronie http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow oraz na portalu Funduszy Europejskich https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektu: Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała – Czudec

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do SZOOP oraz w załącznikach nr 7.1 i 8.1 do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu, jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem w ramach działania: projekt nieobjęty pomocą publiczną – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych. projekt objęty pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

35 452 038,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (PDF 463 KB)

Załączniki do regulaminu naboru (ZIP 7 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 180 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 11 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie: do końca grudnia 2018 r.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie. Środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego naboru udzielają:

  • Pan Grzegorz Przybek, tel. 17 747 65 42
  • Pani Joanna Wojtuń, tel. 17 747 65 42

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

  • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
  • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24

Linki

Lokalny System Informatyczny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1222-5-3-infrastruktura-kolejowa-nabor-nr-rppk-05-03-00-iz-00-18-002-17-projekty-z-zakresu-infrastruktury-linii-kolejowych