5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych (4)

5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych (4)

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych (konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/18. W...

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych (konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/18. W…