5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych (1)

5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 15.07.2016 do 01.08.2016 Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje k..

PLANOWANY data naboru wniosków od 15.07.2016 do 01.08.2016

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych (konkurs nr POWR.05.04.00-IP.05-00-003/16).

W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: Kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej.

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują realizację kursów doskonalących dla lekarzy (ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej) w zakresie chorób związanych z układem krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz chorób układu oddechowego.

Wartość alokacji: 40 000 000,00 PLN

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej (ok. 3 miesiące).

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Zdrowia,

ul. Miodowa 15,

00‐952 Warszawa

do Kancelarii MZ od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu (załącznik 3 do Regulaminu):

a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz

b) w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku

albo

za pośrednictwem skrzynki podawczej MZ w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać:

  • osobiście,
  • kurierem,
  • lub pocztą.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie, zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty jest:

  1. podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
  2. inny podmiot niż wymieniony w pkt 1 uprawniony do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczna szkoła wyższa, szkoła prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczna jednostka badawczo-rozwojowa;
  3. inny podmiot niż wymieniony w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwany dalej "organizatorem kształcenia".

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują realizację kursów doskonalących dla lekarzy (ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej) w zakresie chorób związanych z układem krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz chorób układu oddechowego.

Kurs powinien zapewnić nabycie umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania badań diagnostycznych i prowadzenia leczenia, w tym w szczególności do wykonywania badań określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, niezbędnych w profilaktyce i/lub leczeniu chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo–mięśniowego, chorób układu oddechowego. Dzięki udziałowi w projekcie lekarz powinien poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w powyższym zakresie. Realizowane projekty powinny służyć poprawie współpracy i komunikacji pomiędzy lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej a lekarzami specjalistami w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentem.

Ukończenie kursu powinno być potwierdzone certyfikatem/dyplomem.

Konstruując projekt należy wziąć pod uwagę założenia konkursu mające na celu zdobycie przez lekarzy umiejętności, które umożliwią im wykonywanie określonych badań diagnostycznych oraz prowadzenie leczenia.

Zaleca się, aby w wyniku wsparcia lekarz nabył uprawnienia honorowane przez płatnika w procesie kontraktacji świadczeń.

Wsparcie powinno uwzględniać analizy potrzeb zdrowotnych zawartych w mapach potrzeb zdrowotnych, które znajdują się na stronie: http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Priorytetu V PO WER na 2016 r., określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 40 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załącznik 1 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 (PDF 861 KB)

Załącznik 2 – Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów (PDF 4 MB)

Załącznik 3 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 506 KB)

Załącznik 4 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 794 KB)

Załącznik 5 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER (PDF 235 KB)

Załącznik 6 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 522 KB)

Załącznik 7 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 326 KB)

Załącznik 8 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 322 KB)

Załącznik 9 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 323 KB)

Załącznik 10 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 324 KB)

Załącznik 11 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (DOC 221 KB)

Załącznik 12 – Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług (PDF 260 KB)

Załącznik 13 – Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (PDF 2 MB)

Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PDF 1 MB)

Załącznik 15 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (PDF 619 KB)

Załącznik 16 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (PDF 284 KB)

Załącznik 17 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER (PDF 276 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 3 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 506 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 4 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 794 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres
e-mail: lekarze@mz.gov.pl

Linki

Strona Instytucji Ogłaszającej Konkurs: www.zdrowie.gov.pl