5.4 Strategie niskoemisyjne

5.4 Strategie niskoemisyjne

PLANOWANY data naboru wniosków od 09.11.2018 do 30.11.2018 Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regi..

PLANOWANY data naboru wniosków od 09.11.2018 do 30.11.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

Typy projektu:

1. Inwestycje w zakresie ciepłownictwa i chłodnictwa (spoza obszaru realizacji ZIT BOF)

2. Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym)

3. Projekty demonstracyjne w zakresie budownictwa pasywnego /zeroemisyjnego , którym towarzyszą działania informacyjno-promocyjne na rzecz upowszechnienia gospodarki niskoemisyjnej

4. Systemy pomiaru zanieczyszczeń w miastach (takich, jak pył PM10i benzo(a)piren) oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń

Numer naboru: RPPD.05.04.01-IZ.00-20-001/18

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/składanie wniosku/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 9 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku przez aplikację GWA 2014 do IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
– podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
– podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnej dla poszczególnych typów obszarów miast, miast i ich obszarów funkcjonalnych niekwalifikujących się do dofinansowania w ramach PI 4a, 4b czy 4c:

1. Inwestycje w zakresie ciepłownictwa i chłodnictwa (spoza obszaru realizacji ZIT BOF) w zakresie m.in.:

budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej i chłodniczej spełniającej po realizacji projektu wymogi „efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego” w celu przyłączenia nowych obiektów do sieci wraz z budową nowych niskoemisyjnych, bądź modernizacją istniejących niskosprawnych źródeł ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem);
– modernizacji sieci ciepłowniczej/chłodniczej w celu redukcji strat energii w procesie dystrybucji ciepła, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą wraz z budową nowych niskoemisyjnych, bądź modernizacją istniejących niskosprawnych źródeł ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem). Szczegółowe warunki:
– projekty muszą być ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującym na terenie gminy, na którym będą realizowane;
– wsparcie może być udzielone jedynie projektom spełniającym najpóźniej po zakończeniu realizacji projektu wymogi „efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego”.

2. Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym).

Szczegółowe warunki:
– projekty muszą być ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującym na terenie gminy, na którym będą realizowane;
– możliwe jest wsparcie wymiany istniejącego oświetlenia zewnętrznego, w szczególności dróg i placów w gminach na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej;
– możliwe jest wsparcie elementów związanych z zarządzaniem oświetleniem, będącym przedmiotem projektu pod warunkiem, że system zarządzania dodatkowo wpłynie na wzrost efektywności energetycznej projektu.

3. Projekty demonstracyjne w zakresie budownictwa pasywnego/zeroemisyjnego, którym towarzyszą działania informacyjno-promocyjne na rzecz upowszechnienia gospodarki niskoemisyjnej.

Szczegółowe warunki:
– projekty muszą być ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującym na terenie gminy, na którym będą realizowane;
– standard zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia musi być potwierdzony spełnieniem warunku obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. wskazanego w § 329 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (standard efektywności energetycznej budynku wyrażony maksymalną wartością wskaźnika EP);
– budynki powinny mieć charakter demonstracyjny, służący popularyzacji takich form budownictwa, przy jednoczesnym generowaniu korzyści w postaci oszczędności energii i niższych emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prowadzone działania informacyjno-promocyjne powinny zapewnić swobodny dostęp społeczeństwa do efektów realizacji inwestycji.

4. Systemy pomiaru zanieczyszczeń w miastach (takich, jak pył PM10 i benzo(a)piren) oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń.

Szczegółowe warunki:
– niniejszy typ projektu może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typach 1-3 wspieranych w ramach przedmiotowego konkursu;
– projekty muszą być ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującym na terenie gminy, na którym będą realizowane;
– wspierane mogą być wyłącznie projekty realizowane na obszarze, na którym nie ma stacjonarnych stacji automatycznego pomiaru, przy czym na Wnioskodawcy ciąży obowiązek udowodnienia niepowielania realizacji inwestycji na terenie objętym obecnie monitoringiem. Niepowielanie istniejącej infrastruktury dotyczy pomiarów w ramach tego samego rodzaju zanieczyszczeń;
– w przypadku inwestycji w systemy pomiaru zanieczyszczeń w miastach (takich, jak pył PM10 i benzo(a)piren) oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń przyjęta metodyka pomiarów zanieczyszczeń musi być zgodna ze wskazaną w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str.1) oraz rozporządzeniu MŚ z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2018 r., poz. 1119), oraz określoną normą PN-EN 12341:2014-07 Powietrze atmosferyczne – Standardowa grawimetryczna metoda pomiarowa do określania stężeń masowych frakcji PM10 lub PM2,5 pyłu zawieszonego.

W ramach przedmiotowego naboru o wsparcie nie mogą ubiegać się projekty realizowane na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego przez Beneficjentów Poddziałania 5.4.2.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu. (PDF 626 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

a) projekty nieobjęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85%. W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny % poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu,
b) projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 961 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, j.t. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 5.4.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):

tel. (85) 66 54 -386, -376 w godz. od 9.00 do 13.00.

e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83.Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;

w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;

w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl