5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem / 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur (1)

5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem / 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 28.06.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko natur..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 28.06.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko naturalne i racjonalne wykorzystanie zasobów,

Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem

Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur

Konkurs nr RPWM.05.04.01-IZ.00-28-001/17

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

lub

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Emilii Plater 1

pokój 380

Godziny pracy:Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
  • Jednostki organizacyjne administracji rządowej
  • organizacje pozarządowe
  • przedsiębiorstwa
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Rozwój infrastruktury, w tym budowa lub modernizacja urządzeń służących retencjonowaniu wód/małej retencji (jazów, zastawek, zbiorników i stopni wodnych), wsparcie na rzecz bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania suszy poprzez naturalną retencję wód i terenów zalewowych, zabiegi agrotechniczne i zabiegi fitomelioracyjne oraz zalesienia dla zwiększenia retencji gruntowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu (PDF 359 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

34 444 791,35 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 359 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 267 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 522 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 747 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu (PDF 359 KB).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony

89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Biuro Regionalne w Elblągu

ul. Zacisze 18,

82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:poniedziałek 8:00–18:00

wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

55 620 09 13

55 620 09 14

55 620 09 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Biuro Regionalne w Ełku

ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:poniedziałek 8:00–18:00

wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

87 734 11 09

87 734 11 10

87 610 07 77

lub

Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl

Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl

Magdalena Konopka m.konopka@warmia.mazury.pl

Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl

Karolina Horla k.horla@umwwm.pl

Aleksandra Rozłucka a.rozlucka@warmia.mazury.pl

Anna Warcaba a.warcaba@warmia.mazury.pl

Tel.

89 521 96 46

89 521 96 47

89 521 96 72

89 521 96 71

89 521 93 72

89 521 96 18

Linki

Link do strony nabory z pełną dokumentacją naborową

Szczegółowy opis osi priorytetowej