5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem / 5.4.2 Bezpieczny MOF

5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem / 5.4.2 Bezpieczny MOF

PLANOWANY data naboru wniosków od 09.03.2017 do 31.03.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałania 5.4.2 Bezpieczny MOF. Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Wojewódz..

PLANOWANY data naboru wniosków od 09.03.2017 do 31.03.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałania 5.4.2 Bezpieczny MOF.

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101
Godziny pracy:
Poniedziałek–piątek 8:00–15:00

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w mieście wojewódzkim, jego obszarze funkcjonalnym lub/i na obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wprowadzenie systemu bezpieczeństwa na obszarze wszystkich JST należących do OSI Aglomeracja Olsztyna, w tym:
– stworzenie (przebudowa) Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa,
– stworzenie spójnego cyfrowego systemu łączności,
– uruchomienie portalu informatycznego oraz aplikacji mobilnych,
– stworzenie spójnego systemu bezpieczeństwa na akwenach wodnych,
– wyposażenie RCB w Mobilne Centrum Kierowania,
– stworzenie Regionalnego Magazynu Kryzysowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu naboru i oceny (PDF 486 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

wynosi 85% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

31 919 470,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 486 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 296 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 757 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 13 Regulaminu naboru i oceny (PDF 486 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85, 89 512 54 86

Lub

Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl
Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl
Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl
Magdalena Konopka m.konopka@warmia.mazury.pl
Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl
Karolina Horla k.horla@umwwm.pl
Magdalena Kruba-Wolfram m.kruba-wolfram@warmia.mazury.pl
Aleksandra Rozłucka a.rozlucka@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 47, 89 521 96 72, 89 521 96 44, 89 521 96 46, 89 521 96 48

Linki

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Strona naboru z pełną dokumentacją konkursową