5.4 Zdrowie na rynku pracy / 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy (1)

5.4 Zdrowie na rynku pracy / 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.03.2017 do 27.03.2017 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy w ramach..

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.03.2017 do 27.03.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.04.02-IZ.00-22-001/17.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu (DOCX 320 KB) dostępnym poniżej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 31 sierpnia 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2

80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnychdostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

Dwa jednobrzmiące egzemplarze wniosku w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu. (DOCX 320 KB)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

1) publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie

2) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

3) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

4) organizacje pozarządowe

5) organizacje przedsiębiorców

6) przedsiębiorcy

7) instytucje edukacyjne

8) szkoły wyższe

9) podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

Przy czym wnioskodawcą lub partnerem w projekcie musi być podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem[1]) oraz w przypadku realizacji w projekcie działań w zakresie profilaktyki raka piersi lub raka szyjki macicy musi posiadać kontrakt z płatnikiem w niniejszym zakresie.

[1] Przez płatnika należy rozumieć Narodowy Fundusz Zdrowia albo inny podmiot finansujący udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie projekty ukierunkowane na rozwój programów profilaktycznych wczesnego wykrywania następujących chorób nowotworowych:

1) rak piersi;

2) rak szyjki macicy;

3) rak jelita grubego.

W ramach konkursu wniosek o dofinansowanie może dotyczyć wyłącznie programu profilaktycznego wczesnego wykrywania w zakresie jednego nowotworu tj. raka piersi albo raka szyjki macicy albo raka jelita grubego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 5.4.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu. (DOCX 292 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 95% (środki EFS 85%, krajowy wkład publiczny 10%). Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi: 13 395 728,16 PLN; 11 985 651,51 PLN środki EFS; 1 410 076,65 PLN krajowy wkład publiczny

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 320 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu (7Z 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 199 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 399 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie – ryczałt (DOC 414 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym. Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest. Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu. (DOCX 320 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op5.rpo@pomorskie.eu lub telefonicznie: 58 326 81 90 lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.