5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych (157/17)

5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych (157/17)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.04.2017 do 31.05.2017 Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Konkurs nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.04.2017 do 31.05.2017

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Konkurs nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Dąbrowskiego 23,
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl Wniosek o dofinansowanie prześlij w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) z wykorzystaniem:
a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),
lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. Organizacje pozarządowe;

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Organizująca Konkurs dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 112/168/V/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku, stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalnie 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 157 400 PLN tj. 500 000 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 873 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 579 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 415 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (PDF 393 KB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu wraz z zasadami (PDF 497 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej dla wnioskodawców IZ RPO WSL.
Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów.
(PDF 330 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:
032 77 40 172
032 77 40 193
032 77 40 194
032 77 40 418.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020