5. Zwiększenie zdolności współpracy podmiotów lokalnych na obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu (1)

5. Zwiększenie zdolności współpracy podmiotów lokalnych na obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu (1)

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.10.2018 do 18.12.2018 Konkurs ogłasza Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, al. Grunwaldzka 186 (Garnizon), 80-266 Gdańsk, Polska. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu Kwiecień/maj 2019 Miejsce s..

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.10.2018 do 18.12.2018

Konkurs ogłasza Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, al. Grunwaldzka 186 (Garnizon), 80-266 Gdańsk, Polska.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień/maj 2019

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020
al. Grunwaldzka 186 (Garnizon)
80-266 Gdańsk
Polska

Sposób składania wniosków

Elektronicznie – na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o naborze.

Szczegółowe informacje na ten temat podane są w ogłoszeniu o naborze oraz rozdziale V pkt 3 Podręcznika Programu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jako partnerzy wiodący:

 • administracja publiczna: rządowa, jednostki samorządu terytorialnego
 • podmioty prawa publicznego lub prywatnego działające w celu spełniania potrzeb o charakterze ogólnym, niemające charakteru przemysłowego lub komercyjnego
 • stowarzyszenia władz lokalnych lub regionalnych
 • stowarzyszenia podmiotów prawa publicznego
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

Dodatkowo jako partnerzy „zwykli” (niepełniący roli partnerów wiodących) mogą być również:

 • stowarzyszenia MŚP i klastry
 • izby handlowe, związki zawodowe i NGOs
 • inne podmioty prawa publicznego lub prywatnego działające w celu spełniania potrzeb o charakterze ogólnym, niemające charakteru przemysłowego lub komercyjnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać międzynarodowe przedsięwzięcia wspierające działania:

 • związane z transferem wiedzy i wymianą doświadczeń nt. współpracy między obywatelami i instytucjami, wyzwaniami rozwoju lokalnego;
 • wspólne działania samorządów i innych instytucji (np. pozarządowych) pozwalające na zwiększanie wpływu na polityki na poziomie regionu, kraju i UE oraz decyzje na szczeblu lokalnym;
 • działania wśród grup lokalnych promujące współpracę kulturalną oraz wspólne dziedzictwo i identyfikację obszaru Południowego Bałtyku;
 • transgraniczne programy, szkolenia i warsztaty wzmacniające zdolności współpracy organizacji lokalnych;
 • inicjatywy zwiększające udział lokalnych organizacji w rozwijanie wspólnych projektów oraz dialog międzykulturowy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określa rozdział V pkt 4 Podręcznika Programu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania jest określany osobno dla każdego partnera w projekcie i zależny jest od kraju pochodzenia partnera:

 • dla partnerów z Niemiec, Polski i Litwy – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych
 • dla partnerów z Danii, Szwecji i państw trzecich – maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych.

Brak maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Rekomendowana wartość projektu to co najmniej 50.000 euro i maksymalnie 2 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Łącznie ok. 9 mln euro dla czterech osi priorytetowych, dla których jest otwarty konkurs od 1 października do 18 grudnia 2018.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady dotyczące naboru są dostępne w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym przez Wspólny Sekretariat Programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym przez Wspólny Sekretariat Programu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie jest dostępny na stronie programu Południowy Bałtyk.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura skargowa jest określona w rozdziale V pkt 5 Podręcznika Programu.

Linki

Ogłoszenie o naborze