6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty realizowane przez PSZ (3)

6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty realizowane przez PSZ (3)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 21.02.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy, Działania 6.1 Aktywizacja...

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 21.02.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy, Działania 6.1 Aktywizacja…