6.1 Aktywna integracja / 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa (1)

6.1 Aktywna integracja / 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 23.05.2016 do 20.06.2016 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa,..

PLANOWANY data naboru wniosków od 23.05.2016 do 20.06.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ.00-22-001/16.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu (DOCX 330 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 30 listopada 2016 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnychdostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w jednej z dwóch form:

 • w wersji papierowej, osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej, dwa jednobrzmiące egzemplarze wniosku

lub

 • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu (DOCX 330 KB).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 3. instytucje pomocy i integracji społecznej,
 4. podmioty prowadzące: centra integracji społecznej/kluby integracji społecznej/warsztaty terapii zajęciowej,
 5. instytucje resocjalizacyjne,
 6. instytucje opiekuńczo-wychowawcze,
 7. instytucje rynku pracy,
 8. związki zawodowe,
 9. organizacje pozarządowe,
 10. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,
 11. instytucje edukacyjne,
 12. szkoły wyższe,
 13. instytucje kultury,
 14. kluby sportowe,
 15. regionalne organizacje turystyczne / lokalne organizacje turystyczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:

a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.:

– poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne,

– warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste,

– poradnictwo prawne i obywatelskie,

– wsparcie środowiskowe (np.: animacja pracy, asysta, streetworking),

– pracę socjalną w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.:

– kursy, szkolenia,

– poradnictwo zawodowe,

– pośrednictwo pracy,

– staże,

– zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców,

– subsydiowane zatrudnienie,

– usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia,

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym, obejmujących m.in.:

– skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych,

– zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,

– usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. poprzez brokera edukacyjnego).

2. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS), realizowane w oparciu o kompleksowe usługi aktywnej integracji poprzez:

a) tworzenie miejsc aktywizacji w nowoutworzonych podmiotach,

b) wsparcie nowych uczestników w istniejących podmiotach.

3. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowane w ramach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) obejmujące:

a) wsparcie nowych uczestników w istniejących WTZ usługami aktywnej integracji,

b) wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą, wzbogaconą o usługi aktywnej integracji, w szczególności o charakterze zawodowym.

4. Profilaktyka wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące, niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1 lub 2 lub 3.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu (DOCX 330 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% lub 95% w zależności od wnioskodawcy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

95 084 941,18 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 330 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 4 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 467 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 352 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie – ryczałt (DOC 374 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym. Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu (DOCX 330 KB).

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: efs.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.

IOK zastrzega, żenie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację przez Wnioskodawców udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Przejdź na stronę ogłoszenia