6.1 Infrastruktura drogowa (2)

6.1 Infrastruktura drogowa (2)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców nabór wniosków o dofinansowanie...

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców nabór wniosków o dofinansowanie…