6.1 Infrastruktura drogowa

6.1 Infrastruktura drogowa

PLANOWANY data naboru wniosków od 10.02.2017 do 17.02.2017 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej VI Infrastruktura drogowa nabór wniosków o dofinansowanie pr..

PLANOWANY data naboru wniosków od 10.02.2017 do 17.02.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej VI Infrastruktura drogowa

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

6.1 Infrastruktura drogowa

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

– elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);

– papierowej (w dwóch egzemplarzach).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;

– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 6.1 Infrastruktura drogowa w ramach RPO WO 2014-2020 tj.:

– budowa dróg oraz obwodnic – drogi wojewódzkie;

– przebudowa dróg oraz obwodnic – drogi wojewódzkie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020, stanowią załącznik nr 8 (PDF 456 KB) do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

16 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 949 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji/umowy o dofinansowaniu projektu (ZIP 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 217 z późn. zm.), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. Ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej: www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.

W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

E – maila: info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl

Telefonu: 77 44 04 720-722

Faksu: 77 44 04 721

lub bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

www.rpo.opolskie.pl

https://pw.opolskie.pl