6.1 Infrastruktura kultury / 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe (2)

6.1 Infrastruktura kultury / 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe (2)

AKTUALNY data naboru wniosków od 26.05.2017 do 30.06.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6..

AKTUALNY data naboru wniosków od 26.05.2017 do 30.06.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 Infrastruktura kultury

Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura kultury Gminy Olsztynek

Numer naboru RPWM.06.01.01-IZ.00-28-003/17

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

Godziny pracy:
Poniedziałek-piątek: 8:00-15:00

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.
Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną lub podjęto Uchwałę.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Uzgodnione elementy przedsięwzięć zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW zgodne z poniższym zakresem, tj.:

– Renowacja (wg definicji konserwatorskiej: rewitalizacja,rewaloryzacja, restauracja, konserwacja, zachowanie)obiektów dziedzictwa kulturowego (w tym zabytków ruchomych) o potencjaleturystycznym wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako elementprojektu inwestycyjnego);

– Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego o potencjaleturystycznym polegająca na unowocześnianiu form ichwykorzystania wraz z zagospodarowaniem terenów jeotaczających oraz zakupem wyposażenia wpływającego naunowocześnienie obiektów (wyłącznie jako elementprojektu inwestycyjnego);

– Projekty polegające na zabezpieczeniu przed zagrożeniami obiektów dziedzictwa kulturowego;

– Projekty zachowujące walory architektoniczno-krajobrazowe i kulturowe miasteczek [Rozumiane jako obszary miejskie o ludności poniżej 50 000] i wsi; (np. kapliczki przydrożne, zabytkowe nekropolie).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu naboru i oceny (PDF 365 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 251 725,14 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 365 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 268 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 814 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 13 Regulaminu naboru i oceny (PDF 365 KB)

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82
89 512 54 83
89 512 54 85
89 512 54 86

lub

Marcin Jasiński j.jasinski@warmia.mazury.pl
Natalia Cieśluk n.ciesluk@warmia.mazury.pl
Magdalena Kruba-Wolfram m.kruba-wolfram@warmia.mazury.pl
Patrycja Lemańczyk p.zalewska@warmia.mazury.pl
Anna Tomporowska a.swiatkowska@warmia.mazury.pl
Katarzyna Malinowska k.malinowska@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 44
89 521 96 92
89 521 96 48
89 521 96 57
89 521 93 63
89 521 96 80

Linki

Link do strony z pełną dokumentacją naboru

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych