6.1 Infrastruktura kultury / 6.1.2 Instytucje kultury – gmina Ryn. Nabór nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-002/18

6.1 Infrastruktura kultury / 6.1.2 Instytucje kultury – gmina Ryn. Nabór nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-002/18

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1...

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1…