6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną / 6.1.1 D i E Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne

6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną / 6.1.1 D i E Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.10.2016 do 17.01.2017 Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – Poddziałanie 6..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.10.2016 do 17.01.2017

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI:

D Remont, przebudowa i wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania o charakterze wspomaganym: chronione, treningowe i wspierane skierowane w szczególności dla osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady poprawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze

E Remont, przebudowa i wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne

– na projekty realizowane na terenie danego Obszaru Strategicznej Interwencji:

  • Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI) ;
  • Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji (LGOI) ;
  • Obszaru Interwencji Doliny Baryczy (OIDB) ;
  • Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW) ;
  • Obszaru Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka (ZKD) .

Na każdy z ww. OSI przeznaczona jest odrębna alokacja i dla każdego OSI tworzone będą odrębne listy rankingowe projektów. Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru jednego OSI (na obszarze którego realizowany jest w całości projekt).

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – jako Instytucja Organizująca Konkurs.Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje:Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl/.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich ul. Mazowiecka 17WrocławII piętro, pokój nr 2020

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Wdrażania EFRR ul. Mazowiecka 1750-412 Wrocław.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator wniosków papierowej wersji wniosku o dofinansowanie, opatrzonej czytelnym podpisem/-ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wnioskodawcy, wraz z podpisanymi załącznikami (za wyjątkiem wymaganej – w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami – analizy finansowej, którą należy przedłożyć na nośniku CD).

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej, niż wyżej opisana formie. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców/Beneficjentów:

jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;

jednostki organizacyjne jst;

domy pomocy społecznej;

podmioty prowadzące rodzinne domy pomocy*;

ośrodki wsparcia;

placówki wsparcia dziennego;

organizacje pozarządowe;

kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

podmioty zajmujące się całodobową/dzienną opieką osób starszych/przewlekle chorych/niepełnosprawnych*.

*Poprzez podmioty prowadzące rozumiane są wszystkie podmioty, które na podstawie właściwych ustaw świadczą/będą świadczyć wymienione w typach projektów usługi i dzięki realizacji projektu uzyskają status podmiotu prowadzącego.

W momencie składania wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca, jeśli jest osobą fizyczną, musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest następujący typ projektów określony w ramach Osi priorytetowej 6 RPO WD dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI:

D Remont, przebudowa i wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania o charakterze wspomaganym: chronione, treningowe i wspierane skierowane w szczególności dla osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady poprawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze

E Remont, przebudowa i wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne

Za budynek zdegradowany na potrzeby niniejszego konkursu uznaje się budynek w którym – na podstawie aktualnej, okresowej kontroli oceny stanu technicznego elementów budowlanych (przeprowadzonej na podstawie art. 62 ustawy – Prawo budowlane) – co najmniej:

  • jeden z elementów budowlanych wykazuje stopień zużycia „awaryjny”, tj. na poziomie ponad 50% (w odniesieniu do elementów konstrukcyjnych budynku) lub ponad 60% (w odniesieniu do elementów wykończeniowych budynku), lub
  • co najmniej dwa elementy budowlane wykazują stopień zużycia „zły”, tj. 41-50% (w odniesieniu do elementów konstrukcyjnych budynku) lub 46-60% (w odniesieniu do elementów wykończeniowych budynku).

Protokół (wyciąg z protokołu) z okresowej kontroli i oceny stanu technicznego elementów budowlanych obiektu budowlanego stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie).

Inwestycje w mieszkaniach o charakterze wspomaganym mogą być realizowane pod warunkiem, że maksymalna liczba miejsc jest nie większa, niż określają to „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.

Projekt dotyczyć ma finansowania infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług w lokalnej społeczności/środowisku lokalnym – umożliwiającym osobom niezależne życie w środowisku lokalnym, tj. usług zapobiegających odizolowaniu osób od rodziny i środowiska lokalnego, a gdy to nie jest możliwe, gwarantujących tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

Usługi świadczone są w sposób wskazany w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.

W związku z planowanymi zmianami zapisów „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”uregulowania w powyższej kwestii zostaną przedstawione (dodatkowo) w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie – niezwłocznie po zatwierdzeniu zmian przez Ministerstwo Rozwoju.

Interwencja może wykraczać poza części wspólne budynków.

Projekt powinien uwzględniać dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Aby projekt mógł być realizowany, projektodawca musi wskazać powiązanie z realizacją celów RPO WD 2014-2020 w zakresie wsparcia udzielanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. że projekt przyczynia się do osiągnięcia celów zapisanych w RPO WD 2014-2020 w zakresie wsparcia udzielanego ze środków EFS.Każdy projekt musi zakładać wsparcie infrastruktury w powiązaniu z procesem integracji społecznej lub aktywizacji społeczno-zawodowej, tj. właściwym zindywidualizowanym i kompleksowym programem, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

W ramach ogłoszonego konkursu preferowane będą projekty:

  • o charakterze rewitalizacyjnym – tj. ujęte w lokalnym programie rewitalizacji (na „Liście B”) lub w dokumencie równorzędnym(1) i umieszczone na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WD (na dzień składania wniosku o dofinansowanie);
  • realizowane na obszarach wiejskich (2);
  • realizowane w partnerstwie.

[1]Przez dokument równorzędny należy rozumieć lokalny, miejski lub gminny programy rewitalizacji. Dokument równorzędny to taki, który zawiera wszystkie niezbędne elementy programu rewitalizacji, zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.[2] Zdefiniowanych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r.

Warunki oraz preferencje (punktowane) w zakresie wyboru projektów szczegółowo określają „Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone Uchwałą nr 42/16 z dnia 8 września 2016 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020, zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl („Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów” obowiązujących dla ogłaszanych konkursów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

W ramach projektów nie będą finansowane wydatki na:

inwestycje w części związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej nie związanej z celem projektu we wspieranych w projekcie budynkach (3) ;

termomodernizację przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie;

zagospodarowanie otoczenia w zieleń i drobną architekturę; zakup gruntu (zabudowanego i niezabudowanego) w projektach objętych pomocą publiczną, w tym częściowo objętych pomocą publiczną (tam gdzie występuje efekt zachęty).

Dla konkursu ogłaszanego w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (RPDS.06.01.01-IZ.00-02-163/16) ww. typ projektu musi być w całości realizowany na obszarze danego OSI.

[3] Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności administracyjnej. Dlatego należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.

Kategorią interwencji dla niniejszego konkursu jest kategoria 055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Możliwe jest łączenie ww. typów projektów 6.1 D i 6.1 E – o wyborze typu decyduje struktura wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział).

Kryteria wyboru projektów

„Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone Uchwałą nr 42/16 z dnia 8 września 2016 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020, są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

„Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów obowiązujących w niniejszym naborze stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Dokument „Poziom zamożności gminy – wartość wskaźnika G dla gmin województwa dolnośląskiego”, z którego wykorzystaniem dokonywana będzie ocena kryterium [Projekt realizowany na obszarach szczególnie dotkniętych ubóstwem] stanowi Załącznik do Wyciągu z Kryteriów wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi: 1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych; 2. w przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%; 3. w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% ale nie więcej niż równowartość 200 000 euro dla podmiotu na 3 lata podatkowe; 4. w przypadku projektu generującego dochód, dla którego dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem, ale nie więcej niż 85%; 5. w przypadku projektu częściowo objętego pomocą publiczną, w części nie objętej tą pomocą, jeśli dla tej części dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem ale nie więcej niż 85%, dla części objętej pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%; 6. dla projektu generującego dochód, w którym występuje pomoc publiczna nie wymieniona w art. 61 ust. 8 rozporządzenia ogólnego, wartość dofinansowania wyliczona za pomocą luki finansowej nie może przekroczyć poziomu wynikającego z zasad pomocy publicznej i nie więcej niż 85%. W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną powyższe zasady stosuje się do każdej z części, co oznacza, że poziom dofinansowania projektu określa się oddzielnie dla każdej części. W takim przypadku łączny poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej (ale nie więcej niż 85%). Projekty ujęte (na dzień składania wniosku) w prowadzonym przez IZ RPO WD wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji mogą otrzymać dodatkowy wkład z Budżetu Państwa tytułem uzupełnienia wkładu krajowego, za wyjątkiem projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.Decyzja o wkładzie z Budżetu Państwa zostanie podjęta na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja w wysokości 3 826 894 euro została podzielona na 5 OSI:  Zachodni Obszar Interwencji (ZOI) wynosi 737 830 euro, tj. 3 204 838 zł;  Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji (LGOI) wynosi – 1 128 787 euro, tj. 4 902 999 zł;  Obszar Interwencji Doliny Baryczy (OIDB) wynosi 649 741 euro, tj. 2 822 215 zł;  Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW) wynosi – 458 921 euro, tj. 1 993 369 zł;  Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka (ZKD) wynosi – 851 615 euro, tj. 3 699 075 zł. Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym we wrześniu 2016 r. – 1 euro = 4,3436 zł. Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl

Wzór wniosku o dofinansowanie

„Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” wraz z wzorami załączników do wniosku o dofinansowanie zamieszczona jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl: w zakładce Skorzystaj -> Jak zacząć korzystać z programu -> 4. Wypełnienie wniosku (http://rpo.dolnyslask.pl/skorzystaj-2-2-2/skorzystaj-2/#2), jak również wraz z dokumentacją dotyczącą naboru.

W zależności od specyfiki projektu i sytuacji Wnioskodawcy ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku w Generatorze może być inny niż wskazany w ww. instrukcji. Dla konkursu ogłaszanego w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI dodatkowym (specyficznym) obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest protokół (wyciągu z protokołu) z aktualnej, okresowej kontroli i oceny stanu technicznego elementów budowlanych obiektu budowlanego (przeprowadzonej na podstawie art. 62 ustawy – Prawo budowlane).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie/-u projektu, która będzie zawierana z Wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania (Beneficjentami) stanowi Załącznik nr 2/3 do uchwały przyjmującej niniejszy Regulamin i jest zamieszczony na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Wzór umowy/decyzji zawiera wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy/decyzji o dofinansowanie/-u. Wzór umowy/decyzji uwzględnia prawa i obowiązki Beneficjenta oraz instytucji udzielającej dofinansowania.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie dostępnym na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez następujące adresy mailowe:pife@dolnyslask.plpife.jeleniagora@dolnyslask.plpife.legnica@dolnyslask.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.